Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Senaste nyheter Riksbanken


 • Riksbanken förenklar styrsystemet
  Riksbanken gör det penningpolitiska styrsystemet enklare och mer flexibelt. Förändringen sker i två steg med start 9 oktober 2019. Förändringarna påverkar inte Riksbankens beslut om reporäntan.

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 4 september 2019
  Vid det penningpolitiska mötet den 4 september 2019 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Liksom tidigare indikerar prognosen för reporäntan att räntan höjs mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att reporäntan därefter väntas höjas i en långsammare takt, jämfört med bedömningen i juli.

 • Reporäntan oförändrad på –0,25 procent
  Efter flera år med hög tillväxt har svensk ekonomi, liksom ekonomierna i vår omvärld, gått in i en lugnare fas. Inflationen är sedan början av 2017 nära målet på 2 procent. Även om konjunkturen dämpas lite snabbare än väntat fortsätter resursutnyttjandet att vara högre än normalt och bidrar till att inflationen förblir nära målet. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Liksom tidigare väntas räntan höjas mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos.

 • Kerstin af Jochnick deltar på det penningpolitiska mötet i september
  Kerstin af Jochnick avslutar sin tjänst på Riksbanken den 30 september, det beslutade riksbanksfullmäktige på dagens möte. Det innebär att af Jochnick deltar i det penningpolitiska mötet den 4 september. Fullmäktige beslutade också att Kerstin af Jochnick kan börja sin tjänst i ECB:s tillsynsnämnd utan karenstid.

 • Europeiskt guldavtal förnyas inte
  Europeiskt guldavtal förnyas inte

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 2 juli 2019
  Vid det penningpolitiska mötet den 2 juli 2019 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år.

 • Kerstin af Jochnick ny ledamot i ECB:s tillsynsnämnd
  ECB-rådet har utsett Kerstin af Jochnick till en av ECB:s representanter i ECB:s till-synsnämnd, även kallad styrelsen för Banktillsyn.

 • Riksbanken överväger förändringar i det penningpolitiska styrsystemet
  Riksbanken överväger att göra förändringar av det penningpolitiska styrsystemet. Syftet är att göra det enklare och mer flexibelt. Riksbanken kommer precis som tidigare att sätta nivån på styrräntan. Förändringarna, som inte är avsedda att ha några penningpolitiska effekter, är tänkta att genomföras i två steg med start i oktober 2019. Riksbanken inhämtar nu synpunkter på de föreslagna förändringarna från berörda parter.

 • Reporäntan oförändrad på –0,25 procent
  Konjunkturen i Sverige är fortsatt stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Osäkerheten i omvärlden har ökat men ny information sedan det penningpolitiska beslutet i april har sammantaget inte föranlett några större revideringar av prognoserna. Med fortsatt stöd från penningpolitiken bedöms förutsättningarna vara goda för att inflationen ska vara nära målet även framöver. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år. Riskerna kring omvärldsutvecklingen kan dock ha bäring på utsikterna även för Sverige, vilket understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken.

 • Fem penningpolitiska möten per år
  Direktionen har beslutat att ha fem istället för sex ordinarie möten per år där de beslutar om penningpolitiken. Detta tillämpas från och med 2020. Direktionen har även fattat beslut om möteskalendern för helåret 2020.

Sidfot