Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Senaste nyheter Riksbanken


 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 9 februari 2021
  Vid det penningpolitiska mötet den 9 februari beslutade Riksbankens direktion att hålla reporäntan oförändrad på noll procent. För att ge stöd åt återhämtningen och inflationen fortsätter Riksbanken också att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserades under 2020.

 • Riksbanken levererar in 6,8 miljarder kronor till statskassan
  Riksbanken levererar in 6,8 miljarder kronor till statskassan

 • Värdepappersköp och nollränta ger stöd åt återhämtningen och inflationen
  Svensk ekonomi har stått emot den andra vågen av smittspridning förhållandevis väl, stöttad av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Vaccinationer har kommit igång på många håll och trots fortsatt osäkerhet är förutsättningarna för en uppgång i efterfrågan goda när smittspridningen och restriktionerna minskar. För att underlätta återhämtningen och bidra till att inflationen stiger mot målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken fortsätter därför att köpa tillgångar inom ramen om 700 miljarder kronor. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent.

 • Swapavtalet med Federal Reserve förlängt
  Riksbanken har beslutat att förlänga det tillfälliga swapavtal på 60 miljarder US-dollar som ingicks med Federal Reserve Bank of New York i mars 2020. Avtalet har sedan dess förlängts en gång och gäller till och med den 31 mars 2021. Det förlängs nu med ytterligare sex månader fram till den 30 september 2021.

 • Riksbanken påbörjar övergång till helt egenfinansierad valutareserv
  Riksbanken ersätter extern finansiering av valutareserven genom att från och med februari 2021 fram till december 2023 köpa utländsk valuta på valutamarknaden. Köpen kommer att ske i jämn takt, betalas med svenska kronor och i genomsnitt uppgå till cirka 5 miljarder kronor per månad. Samtidigt avser Riksbanken att återbetala de valutalån som upptagits av Riksgälden i den takt de förfaller. På så sätt får Riksbanken en mer ändamålsenlig långsiktig finansiering av valutareserven. Förändringen har inte något penningpolitiskt syfte.

 • ESRB ger ut förnyad rekommendation om utdelningsrestriktioner
  ESRB ger ut förnyad rekommendation om utdelningsrestriktioner

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 25 november 2020
  Vid det penningpolitiska mötet den 25 november beslutade Riksbankens direktion att utöka och förlänga programmet för värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021 samt att behålla reporäntan oförändrad på noll procent.

 • Nollränta och utökade värdepappersköp
  Den ökade smittspridningen och de skärpta restriktionerna innebär att det blir en ny nedgång i svensk ekonomi. För att ge ytterligare stöd i en osäker tid, förbättra förutsättningarna för en återhämtning och bidra till att inflationen stiger mot målet på 2 procent har direktionen beslutat att utöka och förlänga Riksbankens värdepappersköp från 500 upp till 700 miljarder kronor fram till den 31 december 2021. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på den nivån de kommande åren. Genom att utöka och förlänga värdepappersköpen skapar Riksbanken en trygghet i att det kommer att finnas omfattande penningpolitiskt stöd så länge som det behövs.

 • Utformningen av Riksbankens nya referensränta klar
  Riksbanken ska börja publicera en transaktionsbaserad referensränta på den kortaste löptiden i svenska kronor. Direktionen har nu efter en avslutad remissomgång beslutat om utformningen av den nya referensräntan. I januari 2021 kommer Riksbanken att inleda en testperiod då en preliminär referensränta kommer att publiceras. Den officiella referensräntan kommer att börja publiceras efter den avslutade testperioden.

 • Riksbanken inleder köp av företagsobligationer via anbud och ökar öppenheten
  Riksbanken inleder köp av företagsobligationer via anbud och ökar öppenheten

Sidfot