Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Senaste nyheter Riksbanken


 • Europeiskt guldavtal förnyas inte
  Europeiskt guldavtal förnyas inte

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 2 juli 2019
  Vid det penningpolitiska mötet den 2 juli 2019 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år.

 • Kerstin af Jochnick ny ledamot i ECB:s tillsynsnämnd
  ECB-rådet har utsett Kerstin af Jochnick till en av ECB:s representanter i ECB:s till-synsnämnd, även kallad styrelsen för Banktillsyn.

 • Riksbanken överväger förändringar i det penningpolitiska styrsystemet
  Riksbanken överväger att göra förändringar av det penningpolitiska styrsystemet. Syftet är att göra det enklare och mer flexibelt. Riksbanken kommer precis som tidigare att sätta nivån på styrräntan. Förändringarna, som inte är avsedda att ha några penningpolitiska effekter, är tänkta att genomföras i två steg med start i oktober 2019. Riksbanken inhämtar nu synpunkter på de föreslagna förändringarna från berörda parter.

 • Reporäntan oförändrad på –0,25 procent
  Konjunkturen i Sverige är fortsatt stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Osäkerheten i omvärlden har ökat men ny information sedan det penningpolitiska beslutet i april har sammantaget inte föranlett några större revideringar av prognoserna. Med fortsatt stöd från penningpolitiken bedöms förutsättningarna vara goda för att inflationen ska vara nära målet även framöver. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar att räntan höjs igen mot slutet av året eller i början av nästa år. Riskerna kring omvärldsutvecklingen kan dock ha bäring på utsikterna även för Sverige, vilket understryker vikten av att gå försiktigt fram med penningpolitiken.

 • Fem penningpolitiska möten per år
  Direktionen har beslutat att ha fem istället för sex ordinarie möten per år där de beslutar om penningpolitiken. Detta tillämpas från och med 2020. Direktionen har även fattat beslut om möteskalendern för helåret 2020.

 • Riksbankens företagsundersökning: Högkonjunkturen dämpas långsamt men handelskonflikterna oroar
  Konjunkturen är fortfarande god enligt de svenska storföretagen men liksom tidigare tror de på en försvagning framöver. Det visar intervjuerna i Riksbankens företagsundersökning från maj.

 • Hushållens höga skuldsättning fortsatt största risken i svensk ekonomi
  Hushållens höga skuldsättning fortsätter att utgöra den största risken i svensk ekonomi. För att komma till rätta med de grundläggande orsakerna till att skuldsättningen har blivit så hög är det angeläget med åtgärder inom bostads- och skattepolitiken.

 • Ny publiceringstid för Riksbankens finansiella stabilitetsrapport 22 maj
  Tidpunkten för publiceringen av Riksbankens finansiella stabilitetsrapport den 22 maj har flyttats till 08.30. Även tidpunkten för presskonferensen samma dag har flyttats till klockan 10.00.

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 24 april 2019
  Vid det penningpolitiska mötet den 24 april 2019 beslutade Riksbankens direktion att behålla reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Direktionen bedömer att reporäntan kommer att ligga kvar på denna nivå en något längre tid än vad som bedömdes i februari. Direktionen beslutade även att Riksbanken från juli 2019 till december 2020 ska köpa statsobligationer till ett nominellt belopp om 45 miljarder kronor.

Sidfot