Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Senaste nyheter Riksbanken


 • Riksbankens åtgärdsprogram och låga ränta stödjer återhämtningen
  Svensk ekonomi har nu börjat återhämta sig efter det kraftiga fallet under våren. Men vägen tillbaka är lång och kantad av osäkerhet. För att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och bidra till att inflationen stiger mot målet fortsätter Riksbanken sina tillgångsköp och erbjuder likviditet inom alla de program som lanserats hittills under året. Reporäntan lämnas oförändrad på noll procent och väntas vara kvar på denna nivå under de närmaste åren. Programmen har haft en lugnande effekt på de finansiella marknaderna och bidragit till att räntor till hushåll och företag hållits låga i krisen.

 • Riksbankens dollarlån förlängs
  Riksbanken har beslutat att i penningpolitiskt syfte fortsätta att erbjuda sina penningpolitiska motparter lån i amerikanska dollar mot säkerhet till och med den 31 mars 2021.

 • Riksbanken inleder köpen av företagsobligationer i september
  Riksbankens direktion har fattat beslut om att inleda köpen av företagsobligationer den vecka som börjar med den 14 september 2020. Köpen håller nere företagens finansieringskostnader och stärker Riksbankens förmåga att agera om kreditförsörjningen till företag försämras ytterligare till följd av coronapandemin.

 • Swapavtalet med Federal Reserve förlängt
  Riksbanken har idag beslutat att förlänga det tillfälliga swapavtal som ingicks med Federal Reserve Bank of New York den 19 mars 2020.

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 30 juni 2020
  Vid det penningpolitiska mötet den 30 juni beslutade Riksbankens direktion om ytterligare penningpolitiska åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och hjälpa ekonomin och inflationen till återhämtning. Ramen för de tillgångsköp som Riksbanken genomför sedan krisens inledning utökas från 300 till 500 miljarder kronor och programmet förlängs till slutet av juni 2021. I september börjar Riksbanken även att köpa företagsobligationer. Direktionen beslutade också att sänka räntorna och förlänga löptiden på den utlåning som görs till bankerna. Reporäntan lämnades oförändrad på noll procent.

 • Ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin
  För att undvika att nedgången i ekonomin och inflationen blir onödigt långvarig och djup har direktionen beslutat om ett flertal åtgärder. Ramen för de tillgångsköp Riksbanken genomför sedan krisen inleddes utökas från 300 till 500 miljarder kronor till och med juni 2021. I september börjar Riksbanken även köpa företagsobligationer. Direktionen har också beslutat att sänka räntorna och förlänga löptiden på den utlåning som görs till bankerna. Reporäntan lämnas samtidigt oförändrad på noll procent. Åtgärderna bidrar till att hålla nere det allmänna ränteläget i ekonomin och till att skapa en trygghet i att det finns tillgång till finansiering till en låg kostnad. På så sätt ger Riksbanken stöd till återhämtningen i ekonomin och inflationen.

 • BIS etablerar ett innovationscenter i Stockholm
  Idag offentliggjordes att Bank for International Settlements, BIS, etablerar ett innovationscenter (BIS Innovation Hub Centre) i Stockholm i samarbete med centralbankerna i Danmark, Island, Norge och Sverige. Det nordiska innovationscentret ska verka för att fördjupa analysen av tekniska finansiella innovationer som är relevanta för centralbanker.

 • 5,5 miljarder kronor i ogiltiga sedlar – lös in dem innan avgiften höjs
  Det är nu tre år sedan sedel- och myntutbytet avslutades men fortfarande saknas ogiltiga sedlar till ett värde av 5,5 miljarder. Det är sedlar som blev ogiltiga under sedelutbytet 2015–2017. Passa på att lösa in dina gamla sedlar före den 1 oktober 2020 då avgiften höjs.

 • Riksbankens företagsundersökning: ”Hela samhället har ju pausat”
  Coronapandemin har inneburit att stora delar av näringslivet fått se efterfrågan falla extremt snabbt och kraftigt. I en del branscher kämpar företagen för sin överlevnad medan andra branscher i stället har sett påtagliga ökningar i såväl efterfrågan som arbetstillfällen. Den generella bilden är att det kommer att ta tid innan läget normaliseras. Det visar Riksbankens intervjuer med svenska storföretag i maj.

 • Coronapandemin ökar riskerna för den finansiella stabiliteten
  Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för världsekonomin. Runtom i världen har kraftfulla åtgärder satts in för att dämpa effekterna på realekonomin och minska oron på de finansiella marknaderna. Även i Sverige har regeringen, myndigheter och Riksbanken tillsammans vidtagit kraftfulla åtgärder. Riksbanken bedömer att det svenska finansiella systemet för stunden fungerar tillfredsställande. Men om krisen blir utdragen ökar riskerna för den finansiella stabiliteten. Utan ytterligare ekonomiskpolitiska åtgärder riskerar då kreditförlusterna i banksektorn att öka i en sådan utsträckning att bankerna kan få problem med att upprätthålla kreditförsörjningen. Riksbanken är redo att bi-dra genom att tillhandahålla den likviditet som behövs.

Sidfot