Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Senaste nyheter Riksbanken


 • Ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin
  För att undvika att nedgången i ekonomin och inflationen blir onödigt långvarig och djup har direktionen beslutat om ett flertal åtgärder. Ramen för de tillgångsköp Riksbanken genomför sedan krisen inleddes utökas från 300 till 500 miljarder kronor till och med juni 2021. I september börjar Riksbanken även köpa företagsobligationer. Direktionen har också beslutat att sänka räntorna och förlänga löptiden på den utlåning som görs till bankerna. Reporäntan lämnas samtidigt oförändrad på noll procent. Åtgärderna bidrar till att hålla nere det allmänna ränteläget i ekonomin och till att skapa en trygghet i att det finns tillgång till finansiering till en låg kostnad. På så sätt ger Riksbanken stöd till återhämtningen i ekonomin och inflationen.

 • BIS etablerar ett innovationscenter i Stockholm
  Idag offentliggjordes att Bank for International Settlements, BIS, etablerar ett innovationscenter (BIS Innovation Hub Centre) i Stockholm i samarbete med centralbankerna i Danmark, Island, Norge och Sverige. Det nordiska innovationscentret ska verka för att fördjupa analysen av tekniska finansiella innovationer som är relevanta för centralbanker.

 • 5,5 miljarder kronor i ogiltiga sedlar – lös in dem innan avgiften höjs
  Det är nu tre år sedan sedel- och myntutbytet avslutades men fortfarande saknas ogiltiga sedlar till ett värde av 5,5 miljarder. Det är sedlar som blev ogiltiga under sedelutbytet 2015–2017. Passa på att lösa in dina gamla sedlar före den 1 oktober 2020 då avgiften höjs.

 • Riksbankens företagsundersökning: ”Hela samhället har ju pausat”
  Coronapandemin har inneburit att stora delar av näringslivet fått se efterfrågan falla extremt snabbt och kraftigt. I en del branscher kämpar företagen för sin överlevnad medan andra branscher i stället har sett påtagliga ökningar i såväl efterfrågan som arbetstillfällen. Den generella bilden är att det kommer att ta tid innan läget normaliseras. Det visar Riksbankens intervjuer med svenska storföretag i maj.

 • Coronapandemin ökar riskerna för den finansiella stabiliteten
  Coronapandemin har fått allvarliga konsekvenser för världsekonomin. Runtom i världen har kraftfulla åtgärder satts in för att dämpa effekterna på realekonomin och minska oron på de finansiella marknaderna. Även i Sverige har regeringen, myndigheter och Riksbanken tillsammans vidtagit kraftfulla åtgärder. Riksbanken bedömer att det svenska finansiella systemet för stunden fungerar tillfredsställande. Men om krisen blir utdragen ökar riskerna för den finansiella stabiliteten. Utan ytterligare ekonomiskpolitiska åtgärder riskerar då kreditförlusterna i banksektorn att öka i en sådan utsträckning att bankerna kan få problem med att upprätthålla kreditförsörjningen. Riksbanken är redo att bi-dra genom att tillhandahålla den likviditet som behövs.

 • Fortsatta köp av kommunobligationer
  Riksbankens direktion har idag beslutat att Riksbanken mellan den 1 juli och den 30 september ska köpa kommunobligationer för 15 miljarder kronor. Köpen av kommunobligationer ingår i Riksbankens tidigare annonserade program för köp av obligationer på upp till 300 miljarder kronor i år. Syftet med åtgärderna är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 27 april 2020
  Vid det penningpolitiska mötet den 27 april 2019 beslutade Riksbankens direktion om fortsatta köp av stats- och bostadsobligationer till och med september 2020 samt att lämna reporäntan på noll procent.

 • Fortsatta köp av företagscertifikat
  Riksbankens direktion har idag beslutat att köpen av företagscertifikat från och med den 11 maj även ska omfatta certifikat med återstående löptid på upp till sex månader. Direktionen har också beslutat att Riksbanken ska fortsätta att köpa företagscertifikat mellan den 1 juni och den 30 september.

 • Lån i amerikanska dollar varannan torsdag från och med den 14 maj
  Lån i amerikanska dollar varannan torsdag från och med den 14 maj

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 21 april 2020
  Den 21 april hölls ett extrainsatt penningpolitiskt möte med anledning av coronapandemin.

Sidfot