Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Senaste nyheter Riksbanken


 • Riksbankens företagsundersökning: Storföretagen osäkra: Tillfällig avmattning eller utdragen konjunkturnedgång?
  Konjunkturen fortsätter att mattas av. Läget är visserligen fortfarande bättre än normalt, men allt fler tecken tyder på att inbromsningen fortsätter. Det anser de företag som Riksbanken har intervjuat under oktober och november.

 • Riskerna för den finansiella stabiliteten i Sverige är något större än i våras
  Avmattningen i världsekonomin har bidragit till förväntningar om fortsatt mycket låga räntor de kommande åren. I en sådan miljö kan marknadsaktörerna välja att öka sitt risktagande, vilket kan leda till att tillgångar blir övervärderade och skuldsättningen ökar på ett ohållbart sätt. I Sverige medför hushållens höga skulder och sårbarheterna i banksystemet att det svenska finansiella systemet är känsligt för störningar. Det är därför viktigt att motståndskraften i det finansiella systemet ökar.

 • Så betalar svenskarna 2019
  Digitala betalsätt håller på att tränga ut kontanterna. Ny teknik leder till att betaltjänster erbjuds även av andra företag än banker. Digitaliseringen förenklar betalningarna, men skapar samtidigt risker som behöver hanteras. Riksbanken behöver därför hålla jämna steg med utvecklingen och modernisera både det som är riksbankspengar och Riksbankens system. Det är slutsatserna i den nya rapporten ”Så betalar svenskarna 2019”.

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 23 oktober 2019
  Vid det penningpolitiska mötet den 23 oktober 2019 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Liksom i september indikerar prognosen för reporäntan att räntan mest sannolikt höjs i december till noll procent. Låga räntor i omvärlden och fortsatt osäkerhet om den globala och svenska konjunkturen innebär dock att prognosen för reporäntan därefter är nedreviderad och indikerar att reporäntan kommer att vara oförändrad under en längre tid efter den förväntade höjningen i december.

 • Reporäntan oförändrad på –0,25 procent
  Efter flera år med stark konjunktur och en inflation nära målet på 2 procent mattas svensk ekonomi av och konjunkturläget blir mer normalt. De senaste månaderna har inflationen visserligen sjunkit, men detta var väntat och inflationsutsikterna för det närmaste året är sammantaget oförändrade. I linje med prognosen från september har direktionen därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Prognosen indikerar liksom tidigare att räntan mest sannolikt höjs i december till noll procent. Osäkerheten kring konjunktur- och inflationsutvecklingen i omvärlden och Sverige är dock påtaglig. Prognosen för reporäntan är därför nedreviderad och indikerar att räntan kommer att vara oförändrad under en längre tid efter den förväntade höjningen i december.

 • Riksbanken förenklar styrsystemet
  Riksbanken gör det penningpolitiska styrsystemet enklare och mer flexibelt. Förändringen sker i två steg med start 9 oktober 2019. Förändringarna påverkar inte Riksbankens beslut om reporäntan.

 • Protokoll från det penningpolitiska mötet den 4 september 2019
  Vid det penningpolitiska mötet den 4 september 2019 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Liksom tidigare indikerar prognosen för reporäntan att räntan höjs mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att reporäntan därefter väntas höjas i en långsammare takt, jämfört med bedömningen i juli.

 • Reporäntan oförändrad på –0,25 procent
  Efter flera år med hög tillväxt har svensk ekonomi, liksom ekonomierna i vår omvärld, gått in i en lugnare fas. Inflationen är sedan början av 2017 nära målet på 2 procent. Även om konjunkturen dämpas lite snabbare än väntat fortsätter resursutnyttjandet att vara högre än normalt och bidrar till att inflationen förblir nära målet. Direktionen har beslutat att lämna reporäntan oförändrad på –0,25 procent. Liksom tidigare väntas räntan höjas mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos.

 • Kerstin af Jochnick deltar på det penningpolitiska mötet i september
  Kerstin af Jochnick avslutar sin tjänst på Riksbanken den 30 september, det beslutade riksbanksfullmäktige på dagens möte. Det innebär att af Jochnick deltar i det penningpolitiska mötet den 4 september. Fullmäktige beslutade också att Kerstin af Jochnick kan börja sin tjänst i ECB:s tillsynsnämnd utan karenstid.

 • Europeiskt guldavtal förnyas inte
  Europeiskt guldavtal förnyas inte

Sidfot