Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Sveriges Domstolar domar


 • Inställd huvudförhandling
  Huvudförhandlingen i mål B 5303-19, angående bl.a. hets mot folkgrupp, har ställts in med anledning av utbrottet av coronavirussjukdomen covid-19.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om strafftidsberäkning
  <p>Fr&aring;ga om strafftidsber&auml;kningen vid sammanl&auml;ggning av flera f&auml;ngelsestraff. (M&aring;l nr 6724-19, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 3866-19).</p>

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsersättning
  <p>Vad som avses med heltidsutbildning inom arbetsl&ouml;shetsf&ouml;rs&auml;kringen. (M&aring;l nr 2245-19, Kammarr&auml;tten i J&ouml;nk&ouml;pings m&aring;l nr 270-18).</p>

 • Dom i mål om rättsprövning
  Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Orust kommun.

 • Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
  <p>F&ouml;rhandsbesked om inkomstskatt.</p>

 • Dom i mål om bostadsanpassningsbidrag
  Önskemål om att få dela sovrum med en sambo har inte gett rätt till bostadsanpassningsbidrag när bostaden i övrigt ansetts ändamålsenlig för en person med funktionsnedsättning och det saknats en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och anpassningsåtgärden.

 • Dom i målet om fentanylanaloger
  Högsta domstolen fastställer hovrättens dom i det uppmärksammade målet om vållande till annans död genom försäljning av fentanylanaloger. Det betyder att den tilltalade döms för grovt vållande till annans död, i åtta fall, till fängelse i fyra år.

 • Staten har rätt till ytterligare ersättning för utbetalad lönegaranti
  Staten hade i en konkurs betalat ut lönegaranti till arbetstagarna. I ett utdelningsförslag beräknades statens utdelning till ett visst belopp. I avgörandet slår Högsta domstolen fast att staten kan ha rätt till ytterligare utdelning.

 • Nya domarutnämningar
  Regeringen har den 2 april 2020 utnämnt:

 • Huvudförhandlingen i mål angående försök till mord på en advokat är avslutad
  Dom i målet meddelas den 16 april 2020 kl. 11.00. Tingsrätten har beslutat att den tilltalade ska kvarbli i häkte.

 • Antalet inställda förhandlingar ökar
  Med anledning av den pågående pandemin ställs många förhandlingar vid landets domstolar in. Från och med idag kommer Domstolsverket att varje vecka publicera statistik över antalet inställda förhandlingar på domstol.se

 • Beslut i mål om offentlig upphandling
  Fråga om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr i mål om överprövning av offentlig upphandling.

 • Kvarstad i bostadsrätt för dold ägares skulder
  En kvinna hade i eget namn men för en mans räkning köpt en bostadsrätt och registrerats i bostadsrättsföreningens lägenhetsregister som ensam ägare. Bostadsrätten kunde enligt Högsta domstolen beläggas med kvarstad för fordran mot mannen.

 • Ett editionsföreläggande kan innebära att elektroniskt lagrad information ska tillhandahållas i elektronisk form
  Den som innehar skriftliga handlingar som kan ha betydelse som bevis kan vara skyldig att lämna ut dem till den som behöver dem i rättegången. Om innehavaren inte vill lämna ut handlingarna kan rätten, om förutsättningarna är uppfyllda, besluta om ett s.k. editionsföreläggande.

 • Ett antal programtjänster får inte tillstånd att sända tv i marknätet
  Ansökningarna om att få sända tv och sökbar text-tv i marknätet har varit fler än vad som kan tillgodoses i det tillgängliga sändningsutrymmet. Ett urval har därför behövt göras beträffande vilka programtjänster som ska få tillstånd att sända marksänd tv samt på vilka tider. Tre programbolag överklagade tillståndsbeslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten har i dag avslagit programbolagens överklaganden.

 • Förvaltningsrätten har prövat överklaganden av elva beslut från Spelinspektionen
  Förvaltningsrätten har idag meddelat domar i elva mål där beslut från Spelinspektionen om att meddela varningar och sanktionsavgifter överklagats. Förvaltningsrätten har avslagit fem överklaganden, ändrat fem beslut på så sätt att sanktionsavgiften sänkts och undanröjt ett beslut och istället meddelat en anmärkning.

 • Hyresrättsliga avgöranden
  Hovrättens hyresrättsliga avgöranden publiceras från och med i dag på denna webbplats.

 • Ersättning för personskada enligt lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. fick inte utmätas trots att lagen saknar en bestämmelse om utmätningsförbud
  Lagen om statlig ersättning vid ideell skada m.m. ger bl.a. totalförsvarspliktiga och dem som är intagna på kriminalvårdsanstalt rätt till ersättning för vissa personskador. Lagen saknar en föreskrift om utmätningsförbud.

 • Hustru till Bandidosledare får inte ha vapen
  En kvinna som lever tillsammans med en vice president inom Bandidos MC har fått sina vapen omhändertagna av Polismyndigheten. Kammarrätten har nu fastställt beslutet.

 • Delvis fällande domar i 24Money-målet
  Tingsrätten har idag meddelat dom mot fem personer som åtalats för grov ekonomisk brottslighet i det så kallade 24Money-målet. En person döms för bokföringsbrott av normalgraden till villkorlig dom och dagsböter. De andra fyra personerna döms för minst ett fall av grovt bokföringsbrott till fängelse i mellan nio månader och ett och ett halvt år. Stora delar av åtalet ogillas.

 • Dom i mål om rättsprövning
  Dom i mål om rättsprövning av beslut om fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Västkustbanan i Varbergs kommun.

 • Huvudförhandling i det s.k. Casinomålet
  Den 1 april påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott. Förhandlingen beräknas pågå till september.

 • Dom i mål om assistansersättning
  En myndighet får även utan författningsstöd förena ett tillstånd med villkor under förutsättning att dessa ligger inom ramen för de syften som ska tillgodoses genom tillståndsgivningen.

 • Lunds tingsrätt dömer tre män för kidnappning och utpressningsförsök i Lund hösten 2019
  Tre män, en 18-åring och två 22-åriga, döms alla för människorov, försök till människorov och försök till utpressning. De båda människorovsbrotten betecknas som mindre allvarliga men de döms ändå till långa fängelsestraff.

 • Senareläggning av kvällsberedskap vid tingsrätterna
  Med anledning av pågående pandemi och den ansträngda situation den har medfört för landets domstolar, flyttas kvällsberedskapens införande fram till den 1 september 2020.

 • Dom rörande anslutningsavgifter till elnätet
  Tingsrätten har avslagit 3GIS:s krav på att Vattenfall ska betala tillbaka del av anslutningsavgifterna avseende 3GIS:s 175 siter inom områden där Vattenfall har nätkoncession. Tingsrätten har avslagit 3GIS:s talan i dess helhet och förpliktat bolaget att till Vattenfall betala rättegångskostnader med 18 393 127 kr exkl. mervärdeskatt jämte ränta.

 • Det krävs normalt tillstånd för att anlägga en ersättningsbrunn
  Region Gotland ansökte om tillstånd enligt miljöbalken till att bibehålla en borrad brunn och leda bort grundvatten. Regionen ville också få rätt att inom en radie av 30 meter anlägga en ersättningsbrunn, om den befintliga brunnen skulle bli obrukbar. Enligt regionen rymdes rätten att anlägga en ersättningsbrunn inom ett tillstånd för den befintliga brunnen.

 • Länsstyrelsens fakturor utgjorde inte beslut
  Kammarrätten har prövat om fakturor som länsstyrelsen har skickat till två djurhållare är godtagbara förvaltningsbeslut.

 • Svenskt bolag inom en internationell koncern nekas avräkning med miljardbelopp
  Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom kommit fram till att Flir Commercial Systems AB som ingår i en internationell koncern saknar rätt till avräkning av så kallad fiktiv utländsk skatt.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning
  <p>Sjukpenning; fr&aring;ga om sjukpenning fortsatt ska betalas ut n&auml;r en person under p&aring;g&aring;ende sjukperiod p&aring;b&ouml;rjar en ny anst&auml;llning hos samma arbetsgivare. (M&aring;l nr 292-20, Kammarr&auml;tten i G&ouml;teborgs m&aring;l nr 750-19).</p>

 • Dom i fentanylmålet
  Linköpings tingsrätt meddelade idag den 26 mars dom i det s.k. fentanylmålet.

 • Penningtvättsförseelse men inget skadestånd
  En man döms för att ha tagit emot pengar på sina konton. Pengarna visade sig komma från bedrägerier begångna mot en kvinna. Han är dock inte skadeståndsskyldig för den skada som bedrägerierna har orsakat kvinnan.

 • Återkrav vid felaktig betalningsinstruktion
  Den som skulle ha fått betalt av någon och av misstag ger instruktionen att betalning ska ske till någon annan, kan kräva den andre på beloppet när den som fått instruktionen inte insett eller borde ha insett misstaget.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde
  <p>Fr&aring;ga om i vilken utstr&auml;ckning ett offentligt bitr&auml;de, som har sin verksamhet l&aring;ngt ifr&aring;n den underr&auml;tt och &ouml;verr&auml;tt som har hanterat den r&auml;ttsliga angel&auml;genheten, kan f&aring; ers&auml;ttning f&ouml;r tidspillan och utl&auml;gg i &ouml;verr&auml;tten (M&aring;l nr 5522-19, Kammarr&auml;tten i J&ouml;nk&ouml;pings m&aring;l nr 1857-19).</p>

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde
  <p>Fr&aring;ga om i vilken utstr&auml;ckning ett offentligt bitr&auml;de, som har sin verksamhet l&aring;ngt ifr&aring;n den underr&auml;tt och &ouml;verr&auml;tt som har hanterat den r&auml;ttsliga angel&auml;genheten, kan f&aring; ers&auml;ttning f&ouml;r tidspillan och utl&auml;gg i &ouml;verr&auml;tten ( M&aring;l nr 142-20, Kammrr&auml;tten i Sundsvalls m&aring;l nr 2932-19).</p>

 • Pressmeddelande i frågan om bostadshyresgäst genom passivitet kan bli skyldig betala höjd hyra
  Hyresnämnden i Linköping har den senaste tiden fått ett stort antal förfrågningar huruvida bostadshyresgäst genom passivitet kan bli skyldig att betala höjd hyra. Dessa frågor är relaterade till det fall att hyresvärden har tillämpat en passivitetsregel i hyreslagen (12 kap 54 a § jordabalken).

 • Dom i mål om dödsolycka på Örbyleden
  Tingsrätten har idag dömt en 20-årig person för bl.a. vållande till annans död, grovt brott, på Örbyleden den 14 januari 2020.

 • Kvinna döms för grovt förtal av komiker
  Solna tingsrätt har i dag dömt en kvinna för grovt förtal av en känd manlig komiker och skribent. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och 50 dagsböter. Kvinnan ska också betala skadestånd till mannen med drygt 50 000 kr.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om överprövning av avtals giltighet
  <p>&Ouml;verpr&ouml;vning av avtals giltighet; fr&aring;ga om f&ouml;ruts&auml;ttningarna enligt 17 kap. 13 &sect; lagen (2016:1145) om offentlig upphandling f&ouml;r att en leverant&ouml;r ska f&aring; bytas ut mot en annan leverant&ouml;r utan ny upphandling. (M&aring;l nr 5807-19, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 10204-18).</p>

 • Olaglig beskattning av ideella fritidsbåtsklubbar i Stockholm
  Stockholm stads modell för att ta ut avgifter av fritidsbåtklubbarna i Stockholm strider mot den kommunala självkostnadsprincipen. Modellen medför under investeringsintensiva år dessutom ett överuttag av avgifter som är att likställa med otillåten beskattning. Detta slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat lagligheten i Stockholm stads beslut om avgifter för fritidsbåtsklubbar 2019. Domen innebär att det överklagade beslutet upphävs.

 • Nämndemän

 • Frikännande dom i ett mål om mord för mer än 24 år sedan
  Tingsrätten frikände i dag en man som åtalats för ett mord som ska ha begåtts i december 1995. Enligt tingsrätten har åklagaren inte bevisat att den åtalade mannen är gärningsman. Eftersom mannen har frikänts har skadeståndskraven från den dödes anhöriga avslagits.

 • Så arbetar domstolarna för att säkra tillgången på nämndemän
  Med anledning av den pågående pandemin är situationen vid landets domstolar just nu bekymmersam med inställda förhandlingar som följd. Bland annat har frågan om hinder för äldre nämndemän att tjänstgöra vid domstolarna uppmärksammats.

 • Häktning i återförvisat mål om synnerligen grovt vapenbrott
  Efter att Svea hovrätt undanröjt tingsrättens tidigare friande dom har åklagaren begärt att den åtalade ska häktas. Tingsrätten har idag bifallit åklagarens begäran.

 • Hässleholms tingsrätt har valt att sätta ut färre mål
  På grund av den oro som finns för spridning av coronaviruset har Hässleholms tingsrätt valt att sätta ut färre mål än vanligt

 • Information med anledning av Coronavirus
  <p>Har du luftv&auml;gssymtom, &auml;ven lindriga, som hosta, andningssv&aring;righeter eller feber ber vi dig att inte bes&ouml;ka tingsr&auml;tten.</p> <p><strong>Om du ska delta i en f&ouml;rhandling</strong></p> <p>Om du &auml;r kallad till domstolen g&auml;ller kallelsen tills du f&aring;r n&aring;gon annan information. Men om du nyligen bes&ouml;kt n&aring;got av riskomr&aring;dena f&ouml;r coronaviruset eller om du har symptom p&aring; luftv&auml;gsinfektion, &auml;ven lindriga s&aring;dana, m&aring;ste du kontakta domstolen. Kontaktuppgifter till domstolen st&aring;r p&aring; din kallelse.</p> <p>Tingsr&auml;tten kan eventuellt komma att beh&ouml;va st&auml;lla in f&ouml;rhandlingar fram&ouml;ver med anledning av det l&auml;ge som r&aring;der just nu.</p> <p>Har du ett annat &auml;rende till domstolen och beskrivningen ovan st&auml;mmer in p&aring; dig ber vi dig att inte bes&ouml;ka oss. Kontakta oss i st&auml;llet p&aring; annat s&auml;tt.</p> <p>Du n&aring;r oss enklast via e-post, men du kan ocks&aring; kontakta oss via telefon under v&aring;ra telefontider: 08.00-12.00 - 13.00-16.00.</p>

 • Åtal har väckts för försök till mord på en advokat
  <p><em>&Aring;tal och huvudf&ouml;rhandling </em></p> <p>Sedan i h&ouml;stas har en man varit h&auml;ktad misst&auml;nkt f&ouml;r f&ouml;rs&ouml;k till mord p&aring; en advokat i Stockholm i september 2019. &Aring;klagare har idag v&auml;ckt &aring;tal mot den h&auml;ktade mannen f&ouml;r f&ouml;rs&ouml;k till mord och f&ouml;r grovt vapenbrott.</p> <p>Huvudf&ouml;rhandlingen i m&aring;let &auml;r planerad till tv&aring; dagar, den 30 mars och den 2 april 2020, b&aring;da dagarna fr&aring;n kl. 09.00.</p> <p><em>&Ouml;vrigt</em></p> <p>Det finns ett begr&auml;nsat antal &aring;h&ouml;rarplatser i r&auml;ttssalen. Dessa &aring;h&ouml;rarplatser &auml;r i f&ouml;rsta hand avsedda f&ouml;r media som har f&ouml;ranm&auml;lt sig. Presslegitimation kr&auml;vs. F&ouml;ranm&auml;lan sker via e-post eller telefon till tingsnotarien Johannes Forssberg, se kontaktinformationen.</p> <p>Ut&ouml;ver reserverade platser f&ouml;r media finns ett begr&auml;nsat antal &aring;h&ouml;rarplatser i salen. Ingen f&ouml;ranm&auml;lan kan g&ouml;ras till dessa platser.</p> <p>Bildupptagning/fotografering &auml;r inte till&aring;ten i eller in i r&auml;ttssalen under f&ouml;rhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medf&ouml;rs in i r&auml;ttssalen ska vara avst&auml;ngda och undanstoppade. &Aring;h&ouml;rare i r&auml;ttssalen som &auml;gnar sig &aring;t rapportering f&ouml;r nyhetsf&ouml;rmedling kommer att f&aring; anv&auml;nda den elektroniska utrustning som kr&auml;vs f&ouml;r denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar &auml;ven annan utrustning f&ouml;r ljudupptagning. Utrustningen f&aring;r inte anv&auml;ndas f&ouml;r bildupptagning/fotografering.</p> <p>F&ouml;r best&auml;llningar av handlingar h&auml;nvisas till Stockholms tingsr&auml;tt avdelning 2, se kontaktinformationen.</p> <p>F&ouml;r &ouml;vriga fr&aring;gor om m&aring;let h&auml;nvisas i f&ouml;rsta hand till domstolshandl&auml;ggaren Rosanna Falck och i andra hand till tingsnotarien Johannes Forssberg, se kontaktinformationen.</p> <p>Ordf&ouml;rande i m&aring;let &auml;r r&aring;dmannen Erland Koch.</p> <p><br />F&ouml;r aktuell information ang&aring;ende coronaviruset f&ouml;r dem som bes&ouml;ker domstolen, se https://www.domstol.se/information-med-anledning-av-coronavirus/</p>

 • Inget genomslag i pågående mål av borttagandet av möjligheten till lagligförklaring av vissa vattenanläggningar
  I avgörandet behandlas vad som gäller när en lagändring sker på miljörättens område och inga övergångsbestämmelser har föreskrivits.

 • En mobilfilmare har rätt till ersättning av SVT
  Det allmänna informationsintresset hindrar inte en rätt till ersättning enligt upphovsrättslagen för den otillåtna användningen av mobilfilmen.

 • Huvudförhandlingen i mål om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt flyttas fram
  På grund av sjukdom planeras huvudförhandlingen om. Tingsrätten återkommer med besked om vilka dagar som är aktuella.

Sidfot