Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Sveriges Domstolar domar


 • Dom i mål om inkomstskatt och ersättning för kostnader
  Fråga om vem eller vilka som ska anses vara ett bolags långivare vid tillämpningen av ränteavdragsbegränsningsreglerna samt om bolaget och dess långivare ska anses vara i intressegemenskap.

 • Huvudförhandlingen i mål om bl.a. anstiftan av försök till mord på en advokat har avslutats
  <p>&Aring;klagaren har tidigare v&auml;ckt &aring;tal mot en kvinna f&ouml;r st&auml;mpling till mord och f&ouml;rberedelse till mord p&aring; en advokat h&ouml;sten 2018. &Aring;klagaren har &auml;ven v&auml;ckt &aring;tal mot tv&aring; m&auml;n och ytterligare en kvinna f&ouml;r delaktighet i samma brott. &Aring;klagaren har d&auml;rut&ouml;ver &aring;talat kvinnan f&ouml;r anstiftan av f&ouml;rs&ouml;k till mord p&aring; advokaten h&ouml;sten 2019. I samma st&auml;mningsans&ouml;kan &aring;talas &auml;ven en tredje man f&ouml;r f&ouml;rs&ouml;k till mord p&aring; advokaten h&ouml;sten 2019. Huvudf&ouml;rhandlingen i m&aring;let, som p&aring;g&aring;tt i sammanlagt femton dagar, har nu avslutats.</p> <p>Efter enskild &ouml;verl&auml;ggning har tingsr&auml;tten funnit att &ouml;vertygande bevisning har lagts fram om att den huvudmisst&auml;nkta kvinnan har beg&aring;tt de &aring;talade g&auml;rningarna. Kvinnan ska nu genomg&aring; en r&auml;ttspsykiatrisk unders&ouml;kning. Under tiden f&ouml;r unders&ouml;kningen &auml;r kvinnan fortsatt h&auml;ktad. Ut&ouml;ver kvinnan ska den man som &aring;talats f&ouml;r f&ouml;rs&ouml;k till mord h&ouml;sten 2019 vara kvar i h&auml;kte till dess att dom meddelas eller annat beslutas.</p> <p>Sedan tidigare har tingsr&auml;tten beslutat att den kvinna som &aring;talats f&ouml;r delaktighet i brotten h&ouml;sten 2018 ska genomg&aring; en r&auml;ttspsykiatrisk unders&ouml;kning. De tv&aring; m&auml;n som &aring;talats f&ouml;r brott h&ouml;sten 2018 har ocks&aring; sedan tidigare f&ouml;rsatts p&aring; fri fot.</p> <p>Fortsatt huvudf&ouml;rhandling kommer att h&aring;llas n&auml;r de r&auml;ttspsykiatriska unders&ouml;kningarna &auml;r klara.</p> <p>Tidpunkt f&ouml;r fortsatt huvudf&ouml;rhandling respektive tidpunkt f&ouml;r tingsr&auml;ttens dom kommer att meddelas vid ett senare tillf&auml;lle.</p>

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling
  <p>0m en statlig myndighet har r&auml;tt att ans&ouml;ka om &ouml;verpr&ouml;vning av en annan statlig myndighets upphandling enligt 20 kap. 4 &sect; lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. (M&aring;l nr 4998-20, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 8119-19).</p>

 • Tingsrätten upphäver beslut om indragning av tränardiplomering men avslår krav på skadestånd
  Svenska Ridsportförbundet beslutade våren 2017 om indragning av en ridsporttränares tränardiplomering. Efter att ridsporttränaren stämt förbundet upphäver tingsrätten beslutet om indragning. Tingsrätten avslår emellertid ridsporttränarens krav på skadestånd.

 • Casinomålet
  Domen i det s.k. Casino-målet, B 1187-20, kommer att meddelas torsdagen den 17 december 2020 kl. 14.00 i stället för, som tidigare meddelats, den 10 december 2020.

 • Nya domarutnämningar
  Regeringen har den 3 december utnämnt:

 • Ny hovrättspresident och ny lagman
  Regeringen har den 3 december utnämnt

 • En talan om hävande av faderskap kan föras mot den som är registrerad som far enligt folkbokföringsregistret
  En kvinna och hennes dotter kom till Sverige 2012. Kvinnan hade tidigare varit gift i Somalia, men skilt sig från mannen redan 2007 när hon lämnade det landet. Dottern hade fötts i Italien 2011. I folkbokföringsregistret antecknades att kvinnan fortfarande var gift med mannen i Somalia. På grund av detta registrerades mannen också som far till dottern i registret. Mannens namn och födelseår var det enda som framgick av registret.

 • Straffansvar för olaga integritetsintrång har inte ansetts omfatta underlåtenhet att ta bort bilder som redan har publicerats och spridits
  Frågan var om olaga integritetsintrång och förtal utgör s.k. perdurerande brott, dvs. brott som fortsätter begås så länge ett visst tillstånd föreligger. Dessutom prövades om straffansvar för brottet olaga integritetsintrång, som blev straffbart först i januari 2018, även omfattar underlåtenhet (passivitet) att ta bort bilder som redan har gjorts tillgängliga och spridits, exempelvis genom att de publicerats på en hemsida på internet.

 • Dom från Migrationsöverdomstolen
  Kurs på grundläggande nivå, däribland svenska, kan ingå i bedömningen av omfattning på sammanhållen yrkesutbildning inom Komvux.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om avgift enligt radioutrustningslagen
  <p>Fr&aring;ga g&auml;ller vem som kan &aring;l&auml;ggas avgiftsskyldighet f&ouml;r marknadskontroll enligt 15 &sect; radioutrustningslagen (2016:392). (M&aring;l nr 4484-20, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 1669-20).</p>

 • Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.
  Måndagen den 7 december inleds huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m. Förhandlingen beräknas pågå under 6 dagar i Skaraborgs tingsrätt.

 • Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva uppförandet av översvämningsskydd.
  Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om uppförande av översvämningsskydd m.m. i Höllviken, Ljunghusen, Skanör och Falsterbo i Vellinge kommun.

 • I ett utmätningsärende har Skatteverket förpliktats att betala motpartens rättegångskostnader
  En bil utmättes till betalning av en gäldenärs skulder till såväl Skatteverket som enskilda. En annan person överklagade utmätningen och hävdade att bilen var hennes och därför inte kunde utmätas för gäldenärens skulder. Tingsrätten gav henne rätt och hävde utmätningen. Högsta domstolen har nu bestämt att Skatteverket ska ersätta henne för de rättegångskostnader som hon har haft i domstol.

 • Nytt inlägg på domarbloggen
  På tingsrätten har alla notarier en egen handledare som kan vara en ordinarie domare eller en erfaren fiskal (en domare under utbildning). I veckans inlägg skriver domaren Claudia Vadaszi om rollen som handledare för notarier.

 • Åtal har väckts mot en man för mord och mordförsök på Birger Jarlsgatan i mars 2020
  <p><strong>&Aring;talet och huvudf&ouml;rhandlingen</strong></p> <p>Sedan april i &aring;r har en man varit h&auml;ktad som misst&auml;nkt f&ouml;r mord och mordf&ouml;rs&ouml;k p&aring; Birger Jarlsgatan i Stockholm i mars 2020.</p> <p>&Aring;klagaren har i dag v&auml;ckt &aring;tal mot mannen r&ouml;rande bl.a. mord och mordf&ouml;rs&ouml;k.</p> <p>Huvudf&ouml;rhandlingen planeras att p&aring;b&ouml;rjas den 2 december 2020 och ber&auml;knas p&aring;g&aring; i sammanlagt sju dagar.</p> <p><strong>&Ouml;vrigt</strong></p> <p>Det finns ett begr&auml;nsat antal &aring;h&ouml;rarplatser i r&auml;ttssalen. Dessa &aring;h&ouml;rarplatser &auml;r i f&ouml;rsta hand avsedda f&ouml;r media som har f&ouml;ranm&auml;lt sig. Presslegitimation kr&auml;vs. F&ouml;ranm&auml;lan sker via e-post eller telefon till domstolshandl&auml;ggaren Elisabet Amann, se kontaktinformationen.</p> <p>Ut&ouml;ver reserverade platser f&ouml;r media finns ett begr&auml;nsat antal &aring;h&ouml;rarplatser i salen. Ingen f&ouml;ranm&auml;lan kan g&ouml;ras till dessa platser.</p> <p>Bildupptagning/fotografering &auml;r inte till&aring;ten i eller in i r&auml;ttssalen under f&ouml;rhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medf&ouml;rs in i r&auml;ttssalen ska vara avst&auml;ngda och undanstoppade. &Aring;h&ouml;rare i r&auml;ttssalen som &auml;gnar sig &aring;t rapportering f&ouml;r nyhetsf&ouml;rmedling kommer att f&aring; anv&auml;nda den elektroniska utrustning som kr&auml;vs f&ouml;r denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar &auml;ven annan utrustning f&ouml;r ljudupptagning. Utrustningen f&aring;r inte anv&auml;ndas f&ouml;r bildupptagning/fotografering.</p> <p>F&ouml;r best&auml;llningar av handlingar h&auml;nvisas till Stockholms tingsr&auml;tt avdelning 1, se kontaktinformationen. Best&auml;llningar kan med f&ouml;rdel g&ouml;ras per e-post.</p> <p>F&ouml;r &ouml;vriga fr&aring;gor om m&aring;let h&auml;nvisas i f&ouml;rsta hand till domstolshandl&auml;ggaren Elisabet Amann, se kontaktinformationen.</p> <p>Ordf&ouml;rande i m&aring;let &auml;r r&aring;dmannen Carl Winnberg.</p>

 • Olagligt beslut om besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden
  Stockholms stads beslut att tillämpa besöksstopp vid stadens vård- och omsorgsboenden att gälla fr.o.m. den 12 november 2020 t.o.m. den 30 november 2020 strider mot lag.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om vapen
  <p>Fr&aring;ga om Polismyndigheten har r&auml;tt att besluta om &aring;terkallelse av tillst&aring;nd att inneha skjutvapen p&aring; grund av en enskilds engagemang i en viss politisk organisation. (M&aring;l nr 5653-20, Kammarr&auml;tten i J&ouml;nk&ouml;pings m&aring;l nr 2511-20).</p>

 • Mål om människorov m.m. vid begravningsplats
  Målet som rör händelsen vid Norra Begravningsplatsen i Solna kommer att äga rum den 30 november samt den 1, 4, 8 och 11 december 2020

 • 22-årig man häktad för skyddande av brottsling, grovt brott
  Södertörns tingsrätt har i dag häktat en 22-årig man på sannolika skäl misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott.

 • Beslut i målet om åtal för mord i Tollarp
  Åklagaren har åtalat en 21-årig man för mord av en kvinna. Tingsrätten har kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att mannen har berövat kvinnan livet och beslutat att mannen ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning samt att han tills vidare ska vara häktad.

 • Häktning i mål om flera fall av våldtäkt
  Tingsrätten har idag omhäktat en person som sedan tidigare är häktad på sannolika skäl misstänkt för tre fall av våldtäkt.

 • Beslut i mål om resning
  <p>Fr&aring;ga om resning i H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolens m&aring;l nr 3978-18 (se HFD 2019 not. 31).</p>

 • Häktningsförhandling beträffande skyddande av brottsling, grovt brott
  Åklagaren begärde igår en person häktad för skyddande av brottsling, grovt brott. Brottet har koppling till fallet med en tolvårig flicka som sköts till döds den 2 augusti 2020 i Norsborg. Häktningsförhandling kommer att hållas vid Södertörns tingsrätt idag kl. 14.00.

 • Inställd huvudförhandling i mål angående enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal
  Huvudförhandlingen i mål B 1865-20 (enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal) som var planerad att hållas den 1, 3 och 7 december 2020 har ställts in. Anledningen till att huvudförhandlingen ställs in är att hovrätten anser att det inte är lämpligt att hålla huvudförhandlingen i detta mål under rådande pandemisituation.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.
  <p>Fr&aring;ga om andelar i ett utl&auml;ndskt bolag som uppl&ouml;sts efter en s.k. strike off kan anses avyttrade enligt 44 kap. 7 &sect; inkomstskattelagen (1999:1229).(M&aring;l nr 3849-20, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 6064-18).</p>

 • Ingen ytterligare jämkning av viten
  En god man som inte lämnat in årsräkning i tid fick inte någon jämkning av förelagda viten utöver den som gjorts av tingsrätten. Inte heller den förälder som efter umgänge lämnade barnet utanför den andra förälderns hus, utan att meddela detta eller se till att barnet gick in, fick någon ytterligare jämkning av förelagt vite.

 • Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
  Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen för att få klarhet i hur begreppen voucher och flerfunktionsvoucher i mervärdesskattedirektivet ska tolkas.

 • Hyresfastighet i Bromma (Stockholm) ställs under tvångsförvaltning
  Hyresnämnden i Stockholm har idag beslutat att en hyresfastighet i Bromma ska tvångsförvaltas. Till särskild förvaltare har Aktiebolaget Stockholmshem utsetts. Enligt beslutet ska tvångsförvaltningen pågå under en tid av fem år.

 • Hävd häktning i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg
  Tingsrätten beslutade den 24 november 2020 att häva häktningsbeslutet beträffade två av de tilltalade för grovt narkotikabrott i Vårberg m.m.

 • Dom i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll
  En person som har dömts till fängelse har nekats att få avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll (s.k. fotboja) eftersom han inte kan kommunicera med Kriminalvården utan hjälp av tolk.

 • Åtta års fängelse för synnerligen grov narkotikasmuggling
  Tingsrätten dömer tre albanska medborgare för synnerligen grov narkotikasmuggling till fängelse åtta år. De dömda utvisas från Sverige och förbjuds återvända hit.

 • Tillstånd till prövning i kammarrätten i mål om handikappersättning
  Tillstånd till prövning i kammarrätten i mål om handikappersättning då kammarrätten avgjorde målet innan överklagandetiden hade gått ut. (Mål nr 5008-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 4682-20).

 • Nytt inlägg på domarbloggen
  Tingsrätten har sju registratorer. Vet du vad de gör? I veckans blogginlägg berättar Helena Marsten om det arbete som en registrator gör på en domstol. Helena Marsten är chef för arkiv och registratur vid Södertörns tingsrätt.

 • Inställda förhandlingar och färre besökare
  I anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens nya beslut och riktlinjer för att förhindra spridning av Covid-19 har tingsrätten beslutat att minska antalet förhandlingar och besökare i tingsrättens lokaler under tiden till och med den 13 december 2020.

 • Googles rutin strider mot GDPR
  Google har som rutin att informera webbansvariga när en sökträff har tagits bort från listan över sökresultat i enlighet med ”rätten att bli bortglömd”. Förvaltningsrätten har i en dom idag funnit att detta inte är tillåtet enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
  Fråga om överlåtelse av aktier utan ersättning från ett bolags ensamägare till en anställd i bolaget ska leda till att den anställde ska inkomstbeskattas eller om förvärvet, med beaktande bland annat av vänskapen dem emellan, ska betraktas som en skattefri gåva. Förhandsbesked om inkomstskatt.

 • Dom i mål gällande synnerligen grovt narkotikamål
  Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett uppmärksammat mål om olaglig narkotika- och läkemedelsförsäljning via marknadsplatser på Darknet. Tingsrätten har funnit att de två åtalade männen har gjort sig skyldiga till synnerligen grovt narkotikabrott och brott mot lagen om handel av läkemedel.

 • Sista förhandlingsdag i mål gällande försök till mord
  Sista förhandlingsdagen i målet äger rum den 16 december i Attunda tingsrätt.

 • Angående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg
  På förfrågan meddelas att det finns möjlighet för journalister som uppvisar presslegitimation att följa huvudförhandlingen från huvudsalen.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling
  <p>Om en anbudsgivare kan kvalificera sig i en reserverad upphandling med h&auml;nvisning till att en organisatorisk enhet inom anbudsgivaren utg&ouml;r en skyddad verkstad eller ett socialt f&ouml;retag i den mening som avses i 4 kap.18 &sect; lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. (M&aring;l nr 5671-20, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 2056-20).</p>

 • Astrid Lindgrens Värld ges tillstånd till fler besökare
  Förvaltningsrätten i Malmö har idag beslutat att Astrid Lindgrens Värld kan ta emot publik om max 50 personer vid varje teaterföreställning inom temaparkens område.

 • Domar i mål om ersättning till offentligt biträde
  Domar om beräkning av ersättning till offentliga biträden som är s.k. distansbiträden i kammarrätt

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om efterlevandeskydd i form av premiepension
  <p>Fr&aring;ga om, vid pr&ouml;vning av r&auml;tt till premiepension som efterlevande, en pensionssparare ska anses ha varit sambo vid sin d&ouml;d trots att han ett &aring;r tidigare hade flyttat till ett v&aring;rdboende. (M&aring;l nr 2752-20, Kammarr&auml;tten i G&ouml;teborgs m&aring;l nr 1330-20).</p>

 • Långvarigt häktad försätts på fri fot
  Högsta domstolen har beslutat att en man som har varit häktad sedan mars 2019, misstänkt och senare åtalad för grovt narkotikabrott, ska försättas på fri fot. Domstolen har ansett att den långa handläggningen av åtalet – som huvudsakligen har berott på att åtalet mot mannen har handlagts tillsammans med åtalen mot ett stort antal andra personer – har medfört att häktningen kommit att strida mot den s.k. proportionalitetsprincipen.

 • Frågor med anledning av pågående pandemi
  Domstolarna och Domstolsverket får just nu många frågor från media och allmänhet om hur domstolarna kommer att hantera sin verksamhet efter regeringens information tidigare i veckan om begränsningar för allmän sammankomst.

 • Remissvar
  Transportstyrelsens redovisning av regeringens uppdrag om miljöstyrande start-och landningsavgifter

 • Dom i mål om försök till mord och grov mordbrand
  Hovrätten har i dag dömt en kvinna för förberedelse till mord på sin tidigare sambo till 7 års fängelse.

 • Kammarrätten meddelar prövningstillstånd
  Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål rörande inhibition av villkor om Huawei.

 • Nytt inlägg på domarbloggen
  I veckans inlägg skriver domaren Lisa Anestål om målsägandebiträdets roll i brottmål, vilka förutsättningar som måste finnas för att ett målsägandebiträde ska utses av domstolen och annat stöd som den som är målsägande kan få inför och under en rättegång.

Sidfot