Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Sveriges Domstolar domar


 • Stefan Holgersson utnämnd till kammarrättspresident
  Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Stefan Holgersson till kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

 • Två beslut om skuldsanering för företagare
  Högsta domstolen har avgjort två mål om skuldsanering för företagare. Bland annat kommer Högsta domstolen in på frågorna om F-skuldsanering kan beviljas när gäldenären har skatteskulder och om betydelsen av att gäldenären har blivit personligt betalningsansvarig för ett bolags skatteskulder.

 • Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
  Rätt att ta del av allmän handling.

 • Målet gällande straffet för mord
  Högsta domstolen kommer den 26 februari 2021 att meddela dom i mål angående straffet för mord efter 2020-års ändringar av mordbestämmelsen.

 • Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
  Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då klaganden ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnats inför Skatterättsnämndens prövning.

 • Nytt inlägg på domarbloggen
  Södertörns tingsrätt har nu varit med i projektet Snabbare lagföring under ett års tid. Domaren Fredrik Nydén summerar våra erfarenheter och berättar om framtiden för projektet i veckans inlägg.

 • Stängning av bibliotek inte olaglig
  En kommuninvånare i Karlstad överklagade kommunens beslut om att tillfälligt stänga biblioteken. Förvaltningsrätten har nu i en dom kommit fram till att kommunens beslut inte strider mot kommunallagen.

 • Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen
  Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål UM 12381-20.

 • Domstolarna under press: nästan en halv miljon nya mål 2020
  Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar som idag skickas till regeringen. Samtidigt ökade användningen av videoteknik stort och bidrog till att förhandlingar kunde genomföras trots pågående pandemi.

 • Nej till solcellsanläggning på Säffle kyrkas tak
  Förvaltningsrätten har upphävt länsstyrelsens beslut att ge tillstånd enligt kulturmiljölagen för installation av en solcellsanläggning på Säffle kyrkas tak.

 • B 10010-20 Mordförsök i Järfälla den 19 maj 2020
  Tingsrätten har idag dömt fyra personer för inblandning i ett mordförsök vid en busshållplats i Järfälla på morgonen den 19 maj 2020.

 • Ett rättsfall om förhållandet mellan innehav och bruk av narkotika
  I rättsfallet slås fast att den som döms för att ha innehaft narkotika av visst slag ska dömas särskilt också för bruk av narkotika av annat slag, även om den brukade narkotikan tidigare har innehafts samtidigt.

 • Dom i mål om rätt att ta del av uppgifter
  Fråga om bestämmelsen om uppgiftsskyldighet mellan myndigheter i offentlighets- och sekretesslagen är förenlig med EU:s dataskyddsförordning och om vilken prövning som ska göras då en myndighet begär att få ta del av personuppgifter med stöd av bestämmelsen.

 • Huvudförhandling inleds i Kungens kurva målet

 • Misstänkt inspelning under häktningsförhandling bakom stängda dörrar
  Under en häktningsförhandling avseende grovt narkotikabrott igår upptäcktes en väska i salen när förhandlingen hade avslutats. Förhandlingen hade hållits bakom stängda dörrar.

 • Dom i mål om människoexploatering
  I en dom som meddelats i dag frikänner hovrätten en man från åtal för människoexploatering och gör därmed en annan bedömning än tingsrätten.

 • Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
  En ansökan om förhandsbesked har avvisats i den del frågeställningen avsett beskattning av arvode för uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag, eftersom denna fråga redan besvarats i Högsta förvaltningsdomstolens praxis. Den presumtion för tjänstebeskattning hos ledamoten som enligt praxis gäller för styrelseuppdrag i aktiebolag har vidare ansetts gälla även vid uppdrag i ömsesidiga försäkringsbolag och ideella föreningar.

 • Nya domarutnämningar
  Regeringen har den 18 februari utnämnt:

 • Förvaltningsrätten ändrar inte beslut om vargföryngring i Jämtland
  Förvaltningsrätten har i en dom avslagit ett överklagande från tre samebyar i Jämtland. Beslutet rör omprövning av Naturvårdsverkets beslut från maj 2019 om miniminivåer för förekomsten av varg. I beslutet som samebyarna begärde att få omprövat fastställdes miniminivån för varg till en föryngring (tio vargar) för Jämtlands län.

 • Morddömd frias på grund av nödvärn
  Svea hovrätt har idag friat en man som dömts för mord eftersom åklagaren inte har motbevisat att mannen sköt offret till döds i nödvärn.

 • Möt Kevin, domstolsvärd vid Kammarrätten i Stockholm
  Kevin Almblom berättar om sitt uppdrag som domstolsvärd vid Kammarrätten i Stockholm.

 • Nytt inlägg på domarbloggen
  Veckans inlägg handlar om rattfylleri och grovt rattfylleri. Det är domaren Peter Grym som har skrivit inlägget och du får bl.a. reda på vad som skiljer rattfylleri från grovt rattfylleri, vilket straff domstolen brukar döma ut och vilken den vanligaste invändningen är i den här typen av mål.

 • Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
  <p>En person beg&auml;rde anonymt via e-post hos en kommun att f&aring; ta del av en handling. Kommunen avslog beg&auml;ran med motiveringen att handlingen inte var allm&auml;n. Beslutet &ouml;verklagades anonymt till kammarr&auml;tten, som f&ouml;relade klaganden att uppge sitt namn. Klaganden meddelade att denne inte avs&aring;g att uppge sitt namn. Kammarr&auml;tten avvisade d&aring; &ouml;verklagandet.</p> <p>Klaganden anf&ouml;r i H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen att denne med st&ouml;d av tryckfrihetsf&ouml;rordningen har r&auml;tt att f&ouml;ra talan anonymt. Vidare finns en e-postadress i m&aring;let som klaganden kan n&aring;s p&aring;.</p> <p>Av r&auml;ttsfallet HFD 2014 ref. 28 framg&aring;r att namn m&aring;ste anges d&aring; ett m&aring;l inleds i domstol och att det g&auml;ller ocks&aring; i m&aring;l om utl&auml;mnande av allm&auml;n handling. H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen har nu uttalat att detta g&auml;ller oavsett om det finns en fungerande adressuppgift eller inte. Kammarr&auml;tten gjorde d&auml;rf&ouml;r r&auml;tt n&auml;r den f&ouml;relade klaganden att uppge sitt namn och avvisade &ouml;verklagandet n&auml;r f&ouml;rel&auml;ggandet inte f&ouml;ljdes.</p>

 • Asylsökande beviljas flyktingstatus pga. könsidentitet som transperson
  En asylsökande har berättat att hon riskerar skyddsgrundande behandling i Irak och Kuwait pga. sin könsidentitet som transperson.

 • Första stenen för ny domstolsbyggnad i Malmö
  I mitten av januari lades den första byggstenen till den nya domstolsbyggnaden i Malmö. Byggnaden, som uppförs i området Nyhamnen, kommer att inrymma Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

 • Högsta domstolen berättar om sin verksamhet
  Högsta domstolen presenterar nu sin verksamhetsberättelse för 2020. Den innehåller bl.a. redogörelser för viktigare vägledande avgöranden (prejudikat), statistik och ett urval av andra händelser under året.

 • Två minderåriga systrar beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter
  Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i målet har migrationsdomstolen funnit att det föreligger särskilt ömmande omständigheter för att bevilja systrarna uppehållstillstånd.

 • Huvudförhandlingen i stora målet vid Södertörns tingsrätt inleds måndagen den 15 februari
  <p><strong>Stora m&aring;let vid S&ouml;dert&ouml;rns tingsr&auml;tt</strong></p> <p>Tingsr&auml;ttens avdelning 2 ansvarar f&ouml;r ett par brottm&aring;l med samband (&rdquo;stora m&aring;let&rdquo;) vars gemensamma huvudf&ouml;rhandlingar ska p&aring;g&aring; under hela v&aring;ren och fram till midsommarveckan. M&aring;len best&aring;r av i huvudsak tre m&aring;l enligt f&ouml;ljande:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>- Beslagsm&aring;let B 11907&ndash;20</li> <li>- Kungens kurva m&aring;let B 772&ndash;20</li> <li>- Encronm&aring;let B 14383&ndash;20 (B 7306&ndash;20, 20349&ndash;20, 8845&ndash;20, 8844&ndash;20).</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Anledningen till att m&aring;len handl&auml;ggs tillsammans &auml;r att det finns personer som &auml;r aktuella i tv&aring; eller flera m&aring;l.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&Aring;tal och huvudf&ouml;rhandlingar </strong></p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>- Beslagsm&aring;let B 11907&ndash;20 &ndash; I m&aring;let har &aring;tal getts in r&ouml;rande bl.a. grovt vapenbrott m.m. Fem personer &auml;r &aring;talade i m&aring;let. Huvudf&ouml;rhandlingen p&aring;b&ouml;rjas m&aring;ndagen den 15 februari och ska p&aring;g&aring; den 16, 18 och 22 februari 2021. Kammar&aring;klagaren Anna Hankkio &auml;r ansvarig &aring;klagare.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>- Kungens kurva m&aring;let B 772&ndash;20 &ndash; I m&aring;let har &aring;tal getts in r&ouml;rande bl.a. mord vid en bensinmack vid Kungens kurva i januari 2020. Tre personer &auml;r &aring;talade i m&aring;let. Huvudf&ouml;rhandlingen p&aring;b&ouml;rjas den 23 februari och ska h&aring;lla p&aring; den 25 februari och den 8, 9, 11, 15, 16, 19, 22 och 23 mars med den 26 mars som reservdag. Kammar&aring;klagaren Johanna Rejdemo Storbj&ouml;rk &auml;r ansvarig &aring;klagare och kommer att bitr&auml;das av kollegan Simon Pittuco vid f&ouml;rhandlingen.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>- Encronm&aring;let 14383&ndash;20 &ndash; &Aring;tal ber&auml;knas kunna ges in till tingsr&auml;tten i slutet av mars m&aring;nad. Misstankarna i m&aring;let r&ouml;r bl.a. f&ouml;rberedelse till mord, synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och m&auml;nniskorov m.m. Drygt 30 misst&auml;nkta finns i m&aring;let f&ouml;r n&auml;rvarande. Bland de misst&auml;nkta och m&aring;ls&auml;gande finns n&aring;gra rap-artister. Huvudf&ouml;rhandlingen i denna del ber&auml;knas kunna h&aring;llas mellan den 6 april-24 juni 2021. Kammar&aring;klagarna Anna Str&aring;th och Sara Nilsson &auml;r ansvariga &aring;klagare och kommer att bitr&auml;das av kollegan Ida Arnell vid f&ouml;rhandlingen.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Teamet som handl&auml;gger m&aring;len</strong></p> <p>Handl&auml;ggarna Anna Haag Mirzaei, Matilda Langer, notarien Maria Walter och r&aring;dmannen Kian Moazzez Amra&eacute;e &auml;r ansvariga f&ouml;r handl&auml;ggningen av stora m&aring;let.</p> <p>&nbsp;</p> <p>F.d. lagmannen G&ouml;ran Nilsson (ordf&ouml;rande) och Kian Moazzez Amra&eacute;e kommer att vara juristdomare vid huvudf&ouml;rhandlingarna. Kian Moazzez Amra&eacute;e &auml;r ansvarig f&ouml;r mediekontakter.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Platsen f&ouml;r huvudf&ouml;rhandling</strong></p> <p>Huvudf&ouml;rhandlingarna kommer att h&aring;llas i S&auml;kerhetssalen p&aring; Bergsgatan 50 p&aring; Kungsholmen. &Aring;h&ouml;rarplatser avsedda f&ouml;r allm&auml;nhet &auml;r starkt begr&auml;nsade med anledning av den p&aring;g&aring;ende pandemin.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Bildupptagning/fotografering &auml;r inte till&aring;ten i eller in i r&auml;ttssalen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&Aring;h&ouml;rare som &auml;gnar sig &aring;t rapportering f&ouml;r nyhetsf&ouml;rmedling f&aring;r anv&auml;nda den elektroniska utrustning som kr&auml;vs f&ouml;r rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta g&auml;ller &auml;ven annan utrustning f&ouml;r ljudupptagning. Utrustningen f&aring;r inte anv&auml;ndas f&ouml;r bildupptagning/fotografering.</p> <p>&nbsp;</p> <p>F&ouml;r &ouml;vriga bes&ouml;kare g&auml;ller att all elektronisk utrustning som kan st&ouml;ra ordningen eller anv&auml;ndas f&ouml;r att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som f&ouml;rs in i r&auml;ttssalen ska vara avst&auml;ngd och undanstoppad.</p>

 • Ombyggnad av tingsrättens entré våren 2021
  <p>Nu har arbetet med att bygga om domstolens entr&eacute; p&aring;b&ouml;rjats och arbetet ber&auml;knas p&aring;g&aring; under hela v&aring;ren. Vi bygger om entr&eacute;n f&ouml;r att skapa en s&auml;krare domstol och en b&auml;ttre arbetsmilj&ouml; f&ouml;r v&aring;ra anst&auml;llda. Alla bes&ouml;kare kommer att sl&auml;ppas in och ut som vanligt via huvudentr&eacute;n. Tingsr&auml;tten kommer under ombyggnationen uppr&auml;tth&aring;lla en h&ouml;g s&auml;kerhetsniv&aring; i lokalerna. Vid behov kan det t.ex. beslutas om s&auml;kerhetskontroll vid inpassering till en f&ouml;rhandlingssal. Det kommer hela tiden att finnas ordningsvakter n&auml;rvarande.<br style="font-weight: 400;" />Efter ombyggnationen kommer det finnas en r&ouml;ntgenkontroll, som kan scanna av och uppt&auml;cka farliga och f&ouml;rbjudna f&ouml;rem&aring;l. Det kommer ocks&aring; bli en st&ouml;rre yta med ett j&auml;mnare fl&ouml;de f&ouml;r bes&ouml;karna.<br style="font-weight: 400;" />Domstolen kommer&nbsp;att kunna hantera&nbsp;kommande st&ouml;rre r&auml;tteg&aring;ngar under ombyggnaden, d&auml;r det finns riskfaktorer. Vid behov kan domstolen h&aring;lla f&ouml;rhandling i andra domstolsbyggnader.</p>

 • Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
  Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

 • Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
  Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt

 • Nya domarutnämningar
  Regeringen har den 11 februari utnämnt:

 • Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
  <p>Fr&aring;ga om i vilken utstr&auml;ckning det &auml;r f&ouml;renligt med undantaget fr&aring;n r&auml;tten till frihet f&ouml;r en under&aring;rig som &auml;r frihetsber&ouml;vad f&ouml;r att underg&aring; skyddsuppfostran i artikel 5.1 d i den Europeiska konventionen om skydd f&ouml;r de m&auml;nskliga r&auml;ttigheterna och de grundl&auml;ggande friheterna att, med st&ouml;d av 1 och 3 &sect;&sect; lagen (1990:52) med s&auml;rskilda best&auml;mmelser om v&aring;rd av unga, bereda och genomf&ouml;ra v&aring;rd av den som fyllt 18 &aring;r och som bed&ouml;mts ha ett socialt nedbrytande beteende. (M&aring;l nr 1513-20, Kammarr&auml;tten i G&ouml;teborgs m&aring;l nr 450-20).</p>

 • Förvaltningsrätten avslår Huaweis yrkande om inhibition av villkor i PTS beslut om 5G-tillstånd
  Det saknas skäl att besluta att vissa villkor om Huawei i PTS beslut om 5G-tillstånd den 20 januari 2021 tills vidare inte ska gälla (inhibition). Detta är innehållet i ett beslut från förvaltningsrätten i dag.

 • Dom i mål om inkomstskatt och mervärdesskatt
  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat frågan om Svenska kyrkans tillhandahållanden av vissa tjänster till sina församlingar, kyrkliga samfälligheter och stift ska inkomst- och mervärdesbeskattas.

 • Dom i mål om återkrav av stöd och nekad utbetalning av stöd
  Fråga om ett överklagande av ett beslut om återkrav av stöd ska prövas av allmän förvaltningsdomstol, trots att det finns ett uttryckligt överklagandeförbud.

 • Nytt inlägg på domarbloggen
  Szilárd Rado arbetar som administrativ direktör på Södertörns tingsrätt. Vanliga måltyper på en tingsrätt är exempelvis brottmål, mål som handlar om vårdnad och boende för barn och tvister om pengar.

 • Åtal har väckts mot en man för synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i bl.a. Sverige
  <p><strong>&Aring;talet och huvudf&ouml;rhandlingen</strong></p> <p>Sedan februari 2020 har en man varit h&auml;ktad som misst&auml;nkt f&ouml;r synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling under &aring;ren 2018-2019.</p> <p>&Aring;klagaren har nu v&auml;ckt &aring;tal mot mannen r&ouml;rande brottsligheten. &Aring;talet har kopplingar till det stora narkotikam&aring;l (SIGMA) som nu p&aring;g&aring;r i hovr&auml;tten f&ouml;r v&auml;stra Sverige. Huvudf&ouml;rhandlingen i tingsr&auml;tten p&aring;b&ouml;rjas den 10 februari 2021 och ber&auml;knas p&aring;g&aring; i sammanlagt 21 dagar.</p> <p><strong>&Ouml;vrigt</strong></p> <p>Det finns ett begr&auml;nsat antal &aring;h&ouml;rarplatser i r&auml;ttssalen. Dessa &aring;h&ouml;rarplatser &auml;r i f&ouml;rsta hand avsedda f&ouml;r media som har f&ouml;ranm&auml;lt sig. Presslegitimation kr&auml;vs. F&ouml;ranm&auml;lan sker via e-post eller telefon till domstolshandl&auml;ggaren Mats Sj&ouml;berg, se kontaktinformationen.</p> <p>Ut&ouml;ver reserverade platser f&ouml;r media finns ett begr&auml;nsat antal &aring;h&ouml;rarplatser i salen. Ingen f&ouml;ranm&auml;lan kan g&ouml;ras till dessa platser.</p> <p>Bildupptagning/fotografering &auml;r inte till&aring;ten i eller in i r&auml;ttssalen under f&ouml;rhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medf&ouml;rs in i r&auml;ttssalen ska vara avst&auml;ngda och undanstoppade. &Aring;h&ouml;rare i r&auml;ttssalen som &auml;gnar sig &aring;t rapportering f&ouml;r nyhetsf&ouml;rmedling kommer att f&aring; anv&auml;nda den elektroniska utrustning som kr&auml;vs f&ouml;r denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar &auml;ven annan utrustning f&ouml;r ljudupptagning. Utrustningen f&aring;r inte anv&auml;ndas f&ouml;r bildupptagning/fotografering.</p> <p>F&ouml;r best&auml;llningar av handlingar h&auml;nvisas till Stockholms tingsr&auml;tt, avdelning 4, se kontaktinformationen. Best&auml;llningar kan med f&ouml;rdel g&ouml;ras per e-post.</p> <p>F&ouml;r &ouml;vriga fr&aring;gor om m&aring;let h&auml;nvisas i f&ouml;rsta hand till domstolshandl&auml;ggaren Mats Sj&ouml;berg, se kontaktinformationen.</p> <p>Juristdomare i m&aring;let &auml;r r&aring;dm&auml;nnen Jakob Hedenmo (ordf&ouml;rande) och Jenny Hjukstr&ouml;m.</p>

 • Tingsrätten dömer 34-årig man till långt fängelsestraff för våldtäkter och fridskränkningar
  Tingsrätten har i dag dömt en 34-årig gotlänning – mot hans nekande – till ett femårigt fängelsestraff för flera fall av grov fridskränkning och våldtäkt m.m. Mannen har också dömts till att betala skadestånd till brottsoffren på ett sammanlagt belopp om nästa 600 000 kr.

 • Dokumentärfilmare och vrakexpert frias i Estoniamålet
  Göteborgs tingsrätt har idag ogillat åtalet mot de två män som har stått åtalade för brott mot lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia.

 • Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen
  Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål nr UM 11328-20.

 • Domar i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
  Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om tillhandahållande av s.k. aktivitetsbaserade arbetsplatser är undantaget från skatteplikt såsom upplåtelse av fastighet (I och II).

 • Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
  Ett bolags tillhandahållande av s.k. co-locationtjänster i ett datacenter har ansetts skattepliktigt.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror
  <p>Fr&aring;ga om l&auml;mplighetskravet enligt 5 kap. 2 &sect; lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter &auml;r uppfyllt. (M&aring;l nr 6368-20, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 5498-20).</p>

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenninggrundande inkomst
  <p>Sjukpenninggrundande inkomst; fr&aring;ga om hur den sjukpenninggrundande inkomsten ska ber&auml;knas f&ouml;r en f&ouml;rs&auml;krad som p&aring; grund av arbetsskada har beviljats livr&auml;nta och som har f&ouml;rv&auml;rvsf&ouml;rm&aring;ga &auml;ven efter arbetsskadan.(M&aring;l nr 4790-20, Kammarr&auml;tten i G&ouml;teborgs m&aring;l nr 2093-20).</p>

 • Grovt vållande till annans död mm. i Sörfors
  Åklagaren väckte den 16 december 2020 åtal med anledning av en trafikolycka den 31 maj 2020 i Sörfors där fyra unga pojkar omkom.

 • Frikännande dom i hovrätten i Telia-målet
  Svea hovrätt har idag meddelat dom i Telia-målet som gällt påståenden om att anställda i TeliaSonera lämnat mutor till personer i Uzbekistan i samband med koncernens etablering i landet. Tre personer åtalades för grov bestickning men friades i Stockholms tingsrätt. Även hovrätten frikänner nu de tre tilltalade på samtliga punkter.

 • Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
  En ägare till en fastighet som används för bostadsändamål har rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av sådan utrustning som gör det möjligt att mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten men inte för mervärdesskatt som hänför sig till inköp och installation av el- och vattensystem. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning
  <p>Fr&aring;ga om F&ouml;rs&auml;kringskassan har haft r&auml;tt att neka utbetalning av assistansers&auml;ttning till en f&ouml;rs&auml;krad p&aring; den grunden att assistentens arbetstid &ouml;verstiger dennes arbetsf&ouml;rm&aring;ga enligt meddelat beslut om sjukers&auml;ttning. (M&aring;l nr 1793-20, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 3407-19).</p>

 • Fyra män döms i korruptionsmål rörande Statens fastighetsverk
  Tingsrätten dömer en f.d. fastighetschef på Statens fastighetsverk (SFV) för bl.a. grovt tagande av muta och trolöshet mot huvudman, grovt brott till fyra års fängelse. Två entreprenörer döms för liknande brott till fängelse, och en tredje för grovt givande av muta till villkorlig dom. En tidigare generaldirektör för SFV frikänns från åtalet om tjänstefel.

Sidfot