Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Sveriges Domstolar domar


 • Prövningstillstånd i Kammarrätt meddelat i mål om offentlig upphandling
  <p>Tillst&aring;nd till pr&ouml;vning i Kammarr&auml;tt, offentlig upphandling.</p>

 • Rättspsykiatrisk vård för mordet i Majorna
  Göteborgs tingsrätt har meddelat dom i mål avseende åtal för bl.a. mord på en 39-årig kvinna i Majorna i början av mars 2020. Den man som åtalades döms för det mordet samt för försök till mord och grov misshandel till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

 • Rättegången i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm – uppdaterad huvudhandlingsplan
  Två personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grovt koppleri. Enligt åtalet har de tilltalade under perioden maj 2018 – maj 2020 drivit verksamhet i en massagesalong och där uppsåtligen främjat och på ett otillbörligt sätt utnyttjat att flera målsäganden haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Förutom åtal för grovt koppleri har åtal också väckts för bl.a. grovt bokföringsbrott och brott mot vapenlagen.

 • Ett avslag på en begäran att avgiftsfritt få kopior av allmänna handlingar får överklagas
  En sökande som begärt att kostnadsfritt få kopior av handlingar i ett avslutat mål i hovrätten hade rätt att överklaga avslagsbeslutet men fick avslag på sitt överklagande till Högsta domstolen.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt m.m.
  <p>Fr&aring;ga om det vid till&auml;mpning av den s.k. utomst&aring;enderegeln i 57 kap. 5 &sect; inkomstskattelagen (1999:1229) finns s&auml;rskilda sk&auml;l att anse att en andel &auml;r kvalificerad (M&aring;l nr 6276--6278-19, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 521--523-19)</p>

 • En man har häktats misstänkt för mord på restaurang i Gislaved
  En man har häktats misstänkt för mord på restaurang i Gislaved

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande
  <p>Fr&aring;ga om det finns synnerliga sk&auml;l att &auml;ndra en stiftelses &auml;ndam&aring;l (M&aring;l nr 1342-20, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 8417-18)</p>

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om ändring av föreskrift i stiftelseförordnande
  <p>Fr&aring;ga om det finns synnerliga sk&auml;l att &auml;ndra en stiftelses &auml;ndam&aring;l (M&aring;l nr 6607-19, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 216-19)</p>

 • Högsta domstolen bestämmer straff för förberedelse till mord
  Högsta domstolen uttalar sig i avgörandet om hur straffet ska bestämmas vid förberedelse till mord. Målet gäller en person med ledande ställning inom ett kriminellt nätverk i Göteborg. Enligt Högsta domstolen är straffvärdet för förberedelsen i detta fall fem år och sex månader.

 • Nytt inlägg på domarbloggen
  I veckans blogginlägg skriver tingsfiskalen Sofie Nilsson om förundersökningen och åklagarens och domarens olika roller.

 • Två män har häktats misstänkta för mord m.m. i Gislaved
  Två män har häktats misstänkta för mord m.m. i Gislaved

 • Dom i mål om mervärdesskatt m.m.
  Avdragsrätt har inte ansetts föreligga för ingående mervärdesskatt avseende kostnader för reparation och underhåll av en fastighet som har använts för skattepliktig uthyrning när fastigheten efter renoveringen skulle användas för uthyrning som är undantagen från skatteplikt.

 • Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
  <p>R&auml;tt att ta del av allm&auml;n handling; &ouml;verklagande av Kammarr&auml;tten i J&ouml;nk&ouml;pings administrativa beslut 2020-07-01, dnr 2020/260-54.</p>

 • Budget: Välkommen ökning av migrationsanslaget – men mer krävs till Sveriges Domstolar
  Det ökade anslaget till migrationsdomstolarna och det oförändrade anslaget till Sveriges Domstolar, som presenterades i regeringens förslag till budgetproposition idag, innebär att domstolarna klarar sitt uppdrag kommande året. På sikt krävs ändå ökade anslag för att klara ökande måltillströmning, enligt Domstolsverkets bedömning.

 • Tidpunkt för dom i mål angående mord i två fall 2004
  <p>Tingsr&auml;tten har den 21 september 2020 slutf&ouml;rt huvudf&ouml;rhandlingen i det m&aring;l d&auml;r &aring;klagaren har &aring;talat en man f&ouml;r tv&aring; fall av mord 2004. Tingsr&auml;tten har efter f&ouml;rhandlingen beslutat att dom i m&aring;let kommer att meddelas genom att h&aring;llas tillg&auml;nglig p&aring; r&auml;ttens kansli den&nbsp;1 oktober 2020 kl. 11.00. I avvaktan p&aring; detta ska den &aring;talade stanna kvar i h&auml;kte.</p>

 • Vad gör en föredragande jurist?
  Anna Björsell berättar om uppdraget som föredragande jurist vid Kammarrätten i Stockholm

 • Rättegången i ett mål om korruptionsbrott rörande Statens fastighetsverk kommer att inledas måndagen den 28 september 2020
  Åklagaren väckte i januari 2020 åtal mot sex personer misstänkta för bland annat grovt tagande av muta, grovt givande av muta, grov trolöshet mot huvudman och tjänstefel. Tre av de åtalade har tidigare varit anställda på Statens fastighetsverk.

 • Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
  Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att en bank har rätt till avdrag för ränta på den del av en efterställd skuld som inte får ingå i bankens kapitalbas.

 • Huvudförhandling i mål om brott mot upphovsrättslagen
  Åklagaren väckte den 17 juli 2020 åtal mot en person för upphovsrättsintrång i verket En svensk tiger. Huvudförhandling i målet kommer att hållas den 24 september 2020 med reservation för en extrahalvdag den 1 oktober 2020.

 • Häktningar för förberedelse till mord m.m.
  Tingsrätten har under gårdagen och idag häktat sex personer för bl.a. förberedelse till mord och allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott. Brotten ska ha begåtts under våren 2020 i Stockholmsområdet. Sedan tidigare är ytterligare en person häktad i sin frånvaro.

 • Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om överprövning av avtals giltighet
  Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen av bestämmelserna i upphandlingsdirektivet om när en ny leverantör kan inträda i den ursprungliga leverantörens ställe utan att något nytt upphandlingsförfarande behöver genomföras.

 • Regeringens utnämningar
  Regeringen har den 17 september 2020 utnämnt:

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om bevissäkring
  <p style="font-weight: 400;">Den fr&aring;ga i m&aring;let som har lett till att H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen meddelat pr&ouml;vningstillst&aring;nd g&auml;ller till&auml;mpningen av reglerna om beviss&auml;kring avseende handlingar som &auml;r lagrade i en molntj&auml;nst (M&aring;l nr 655-20, Kammarr&auml;tten i Sundsvalls m&aring;l nr 3089-19).</p>

 • Kommun har gjort sig skyldig till rättsstridigt tvång
  Malmö tingsrätt har i dag förpliktat Vellinge kommun att betala skadestånd till två fastighetsägare i Höllviken efter att kommunen tvingat dem att gratis lämna ifrån sig mark till kommunen.

 • Casinomålet
  Det s.k. Casino-målet, B 1187-20, där ett mycket stort antal personer runt om i landet dömts av Uppsala tingsrätt för bedrägeri- och penningtvättsbrott avslutades i dag i Svea hovrätt.

 • Huvudförhandling om grovt narkotikabrott i Vårberg inleds
  Åklagare har idag väckt åtal vid Södertörns tingsrätt mot 23 personer i ett mål som rör grovt narkotikabrott, människohandel m.m. begånget bl.a. i Vårberg. Huvudförhandling påbörjas den 22 september 2020 och beräknas pågå fram till jul. Förhandlingen hålls i Säkerhetssalen, Stockholms tingsrätt.

 • Dom från Migrationsöverdomstolen
  En utlänning som utvisats på livstid av allmän domstol behöver inte utvisas även av Migrationsverket.

 • Nytt på domarbloggen!
  På grund av tidigare tekniska problem och svårigheter att läsa de två senaste veckornas blogginlägg publicerar vi dem nu på nytt.

 • Remissvar
  Remissvar avseende Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

 • Två män döms för dödsskjutningen i Råcksta
  Svea hovrätt har i dag dömt två män för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i augusti 2019 i Råcksta. En av männen döms även för medhjälp till försök till mord i Nacka i september 2019. Straffet bestäms till 16 års fängelse för den man som döms för båda händelserna och till 12 års fängelse för den andre mannen.

 • Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen
  Dom i mål om ekonomiskt bistånd

 • Huvudförhandling i det s.k. Telia-målet
  Den 21 september påbörjar Svea hovrätt huvudförhandlingen i ett mål om bestickning, grovt brott. Förhandlingen beräknas pågå till december.

 • Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
  <p>M&aring;let g&auml;llde r&auml;tt att ta del av allm&auml;n handling hos Riksdagsf&ouml;rvaltningen. H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen bed&ouml;mde att de beg&auml;rda handlingarna inte var att anse som allm&auml;nna. &Ouml;verklagandet avslogs d&auml;rf&ouml;r.</p>

 • Huvudförhandling i mål B 4402-20, angående mord (åhörarplatser)
  På grund av rådande omständigheter med coronavirussjukdomen covid-19 är åhörarplatserna vid huvudförhandlingen i mål B 4402-20, angående mord, begränsade.

 • Kommunbeslut om förbud mot bön på arbetstid upphävs
  Förvaltningsrätten i Malmö upphäver Bromölla kommuns beslut om förbud mot bön på arbetstid. Kommunens beslut anses strida mot bestämmelserna om religionsfrihet i grundlagen och Europakonventionen.

 • Avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst avseende lägenheter för omsorgsboende har ansetts avse upplåtelse av lokal
  I avtal mellan en kommun som hyresgäst och en bostadsrättsförening som hyresvärd uppkom tvist om de två avtalen avsåg lokal eller bostadslägenhet. Kommunen hyrde i sin tur ut hyresobjektens bostadslägenheter som gruppbostäder till personer med funktionshinder. Avtalets utformning, den avsedda användningen och det av parterna angivna ändamålet med uthyrningen samt det betydande inslaget av vård- och omsorgsverksamhet medförde enligt Högsta domstolen att avtalen skulle anses avse upplåtelse av lokal.

 • Första spadtaget på nya domstolslokaler för Eskilstuna tingsrätt
  Idag togs det första spadtaget på nya domstolslokaler för Eskilstuna tingsrätt. Det är lokalerna för det gamla Myntverket som nu ska byggas om och anpassas för tingsrättens verksamhet.

 • Mari Andersson tf kammarrättspresident
  Regeringen har i dag beslutat att anställa Mari Andersson som tf. kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

 • Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom i mål angående dödsskjutning i Västervik
  Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot en man som varit åtalad för mord efter att mannen i oktober 2019 avlossat en pistol, vilket ledde till att en kvinna avled. Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att den bevisning som har lagts fram inte är tillräcklig för att komma fram till att mannen haft avsikt att döda kvinnan.

 • Nya domarutnämningar
  Regeringen har den 10 september 2020 utnämnt

 • Prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen
  Prövningstillstånd meddelat i Migrationsöverdomstolens mål 9719-20.

 • Remissyttrande
  Remissvar avseende föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens förskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar

 • Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
  Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att reglerna om skattefrihet för s.k. personaloptioner är tillämpliga när optionerna ger den anställde rätt att förvärva aktier genom användande av teckningsoptioner enligt ett visst förfarande.

 • Rättegången i uppmärksammat mål om grovt koppleri i Stockholm inleds måndagen den 14 september 2020
  Två personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt för grovt koppleri. Enligt åtalet har de tilltalade under perioden maj 2018 – maj 2020 drivit verksamhet i en massagesalong och där uppsåtligen främjat och på ett otillbörligt sätt utnyttjat att flera målsäganden haft tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Förutom åtal för grovt koppleri har åtal också väckts för bl.a. grovt bokföringsbrott och brott mot vapenlagen.

 • Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
  <p>M&aring;let g&auml;ller ett antal bolag som beslutat att gemensamt bedriva tandv&aring;rdsverksamhet i ett kommanditbolag. Enligt bolagsavtalet skulle kommanditbolagets resultat f&ouml;rdelas mellan bolagsm&auml;nnen utifr&aring;n hur stor del av detta resultat som respektive bolagsman hade bidragit till. Bolagen ans&ouml;kte om f&ouml;rhandsbesked f&ouml;r att f&aring; veta om resultatandelarna utg&ouml;r ers&auml;ttning f&ouml;r oms&auml;ttning av varor eller tj&auml;nster i merv&auml;rdesskatteh&auml;nseende.</p> <p>H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen konstaterar att avg&ouml;rande f&ouml;r svaret p&aring; den st&auml;llda fr&aring;gan &auml;r om den tandv&aring;rd som utf&ouml;rs vid en klinik utg&ouml;r en verksamhet som &auml;garen av kliniken bedriver f&ouml;r egen r&auml;kning &ndash; t.ex. som en integrerad del av s&aring;dan verksamhet som redan bedrivs d&auml;r &ndash; eller om den bedrivs av bolagsm&auml;nnen gemensamt. Bed&ouml;mningen &auml;r i h&ouml;g grad beroende av f&ouml;rh&aring;llandena i det enskilda fallet. Det m&aring;ste bl.a. utr&ouml;nas vem det &auml;r som i praktiken sk&ouml;ter och ansvarar f&ouml;r driften av respektive klinik. Ans&ouml;kningen aktualiserar d&auml;rmed fr&aring;gor av utpr&auml;glad utrednings- och beviskarakt&auml;r som inte l&auml;mpar sig f&ouml;r att pr&ouml;va inom ramen f&ouml;r ett f&ouml;rhandsbesked. N&aring;got f&ouml;rhandsbesked borde d&auml;rmed inte ha l&auml;mnats.</p> <p>&nbsp;</p>

 • Nya mål till förvaltningsrätten efter lagen om stöd vid korttidsarbete
  De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Eftersom detta är nya bestämmelser som gäller från den 16 mars i år har det inneburit flera nya frågor för domstolen att ta ställning till. Särskilda resurser har avsatts för att avgöra målen skyndsamt.

 • 28-åring dömd för dubbelmord i Hjo
  En person har dömts för mordet på ett gift par i Hjo. Den dömda personen är barn till offren. Gärningen skedde den 8 mars 2020 då den tilltalade kom på besök hos föräldrarna och efter diskussioner angrep dem med kniv. Offren avled av stick- och skärskador.

 • Dom från Migrationsöverdomstolen
  Uppehållstillstånd kan beviljas en utlänning som är bosatt utomlands men dagpendlar till Sverige för att arbeta.

 • Nytt rättsfall om vad prövningen i ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare ska omfatta
  I ett ärende om förordnande av bodelningsförrättare efter ett samboförhållande ska det inte göras någon prövning av om bodelning behövs med hänsyn till egendomsförhållandena.

 • Dom i målet om mord på resecentrum i Boden
  Hovrätten har i dag dömt två män för grov misshandel av en man som i december förra året blev misshandlad och knivhuggen till döds på resecentrum i Boden. Påföljden bestäms för de båda till fängelse 1,5 år.

Sidfot