Patrik Krook

Välkommen till Krook.me !

Du är inte inloggad.

Sveriges Domstolar domar


 • Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
  Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

 • Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
  <p>En psykolog som tillhandah&aring;ller skolpsykologtj&auml;nster till frist&aring;ende skolor hade ans&ouml;kt om f&ouml;rhandsbesked f&ouml;r att f&aring; veta om hans samlade tillhandah&aring;llande &auml;r att anse som fr&aring;n skatteplikt undantagen sjukv&aring;rd eller som skattepliktig uthyrning av personal.</p> <p>H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen konstaterar att den skattem&auml;ssiga bed&ouml;mningen f&ouml;ruts&auml;tter k&auml;nnedom om vilka deltj&auml;nster som ing&aring;r i tillhandah&aring;llandet samt att de uppgifter som psykologen l&auml;mnat om tj&auml;nsterna &auml;r s&aring;v&auml;l oklara som delvis motstridiga.</p> <p>Skatter&auml;ttsn&auml;mnden hade begr&auml;nsat sin pr&ouml;vning och endast uttalat sig om de delar av psykologens tillhandah&aring;llande som kan anses utg&ouml;ra sjukv&aring;rdande behandling, men utan att precisera vilka deltj&auml;nster som avs&aring;gs. F&ouml;rhandsbeskedet besvarade d&auml;rmed inte fr&aring;gan hur det samlade tillhandah&aring;llandet ska bed&ouml;mas. H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen ans&aring;g att f&ouml;rhandsbeskedet d&auml;rf&ouml;r endast var av ringa betydelse f&ouml;r psykologen och att ans&ouml;kningen i st&auml;llet borde ha avvisats av n&auml;mnden.</p>

 • Mark- och miljööverdomstolens senaste avgöranden nu upplagda på hemsidan
  <p>Vid &ouml;verg&aring;ngen fr&aring;n den gamla hemsidan uppstod vissa tekniska problem med att l&auml;gga upp Mark- och milj&ouml;&ouml;verdomstolens avg&ouml;randen p&aring; den nya sidan. Detta &auml;r nu l&ouml;st och avg&ouml;randena fram till dags dato &auml;r&nbsp;upplagda. Mark- och milj&ouml;&ouml;verdomstolen kommer fram&ouml;ver att, som tidigare, l&ouml;pande att l&auml;gga upp meddelade avg&ouml;randen.</p>

 • Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
  En privat tandvårdskliniks förvärv av tjänster från en utländsk tandläkare har ansetts avse mervärdesskattepliktig personaluthyrning, inte från skatteplikt undantagna tandvårdstjänster.

 • Utdragen misshandel mot en kvinna bedömd som synnerligen grov misshandel
  Gärningsmannen, som var kvinnans pojkvän, döms för bl.a. synnerligen grov misshandel till fängelse sex år. Vid straffmätningen har också beaktats att gärningsmannen tidigare dömts för allvarlig våldsbrottslighet.

 • Två bostadsrättshavare får en ny tid för att överklaga ett bygglovsbeslut
  Stadsbyggnadsnämnden hade inte skickat ett meddelande om ett beviljat bygglov i Gubbängen i Stockholm till två bostadsrättshavare. Nu får de en ny tidsfrist för att överklaga beslutet.

 • Dom i mål om banktjänstemän
  Tingsrätten frikänner de tre banktjänstemän som varit åtalade för osant intygande. De hade i ett rekommendationsbrev uttalat sig fördelaktigt om den man som nyligen dömts vid tingsrätten för omfattande bedrägerier. Enligt tingsrättens mening hade en av de bankanställda inte uppsåt att lämna osanna uppgifter. De båda andra frikänns på grund av att brotten är preskriberade.

 • Tingsrätten konstaterar jäv för förvaltare i MQ Holding AB, MQ Retail AB och Joy Shop Aktiebolag
  <p>Tingsr&auml;tten har idag fattat beslut om att j&auml;v f&ouml;religger f&ouml;r den i MQ Holding AB, med flera bolag, utsedde konkursf&ouml;rvaltaren och valt att entlediga honom fr&aring;n uppdraget.</p> <p>Ny konkursf&ouml;rvaltare har utsetts.</p>

 • Målet gällande lärare som lyfte elev
  Dom i mål angående skadestånd enligt 6 kap. 12 § skollagen (2010:800) meddelas fredagen den 3 juli 2020

 • Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om nekad utbetalning av stöd och avvisad talan i mål om återkrav av stöd
  <p>Fr&aring;ga om Arbetsf&ouml;rmedlingens beslut om &aring;terkrav kan pr&ouml;vas av allm&auml;n f&ouml;rvaltningsdomstol, trots att beslutet enligt uttryckligt &ouml;verklagandef&ouml;rbud inte f&aring;r &ouml;verklagas. (M&aring;l nr 1674-20, Kammarr&auml;tten i Sundsvalls m&aring;l nr 3597-19).</p>

 • Mats Melin leder coronakommissionen
  Statsminister Stefan Löfven presenterade den 30 juni den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin. Ordförande i kommissionen blir Mats Melin, justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011–2018.

 • Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan
  Åklagarmyndigheten har idag inkommit med en bevistalan avseende en händelse den 30 mars 2020 vid Utmarksskolan i Göteborg där en ung pojke avled.

 • Dom i mål om tillsyn enligt stiftelselagen
  Fråga om en länsstyrelses befogenhet att inom ramen för sin tillsynsverksamhet enligt stiftelselagen meddela respektive återkalla ett s.k. förhandsbesked.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om psykiatrisk tvångsvård
  <p>Den fr&aring;ga i m&aring;let som har lett till att H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen meddelat pr&ouml;vningstillst&aring;nd g&auml;ller betydelsen av avsaknad av en samordnad v&aring;rdplan vid pr&ouml;vningen av en ans&ouml;kan om att &ouml;ppen psykiatrisk tv&aring;ngsv&aring;rd ska forts&auml;tta (M&aring;l nr 1361-20, Kammarr&auml;tten i G&ouml;teborgs m&aring;l nr 408-20).</p>

 • Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
  <p>R&auml;tt att ta del av allm&auml;n handling; &ouml;verklagande av Kammarr&auml;tten i J&ouml;nk&ouml;pings administrativa &auml;rende 2020/198-54.</p>

 • Fängelse för mord på Väster i Örebro
  En 51-årig kvinna har idag dömts till 14 års fängelse för bland annat mord. Mordet begicks den 29 november 2019 på Väster i Örebro och riktades mot en närstående man.

 • Mord eller självmord?
  Även hovrätten kommer fram till att den kvinna i Blekinge som avled till följd av att ett buntband dragits hårt åt runt halsen inte begick självmord utan blev mördad av sin man.

 • Domar mål om förhandsbesked om inkomstskatt
  Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål bedömt att ett friskvårdsbidrag som används för fortsättningskurs i hästkörning respektive träning i fält- och westernskytte utgör skattefria personalvårdsförmåner.

 • Dom i mål om dödsskjutning i Nacka där den avlidne återfanns i Knivsta
  I oktober 2019 hittades en person avliden i Knivsta, som misstänktes ha skjutits till döds i Nacka.

 • Livstids fängelse för mord och grov mordbrand i Tumba
  Tingsrätten har idag dömt en man till livstids fängelse för två mord och grov mordbrand i Tumba.

 • Svea hovrätt har idag meddelat dom avseende mordförsök på en advokat på Kungsholmen i Stockholm
  Svea hovrätt har dömt den man som i september 2019 sköt en advokat utanför dennes bostad på Kungsholmen i Stockholm för försök till mord och skärpt straffet till fängelse i 14 år.

 • Klartecken för ny domstolsbyggnad i Jönköping
  Regeringen har nu gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Jönköping, som ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Byggnaden är ritad av arkitektkontoret FOJAB och kommer att uppföras på Slottskajen i Jönköping. Byggstarten är planerad till hösten 2020 och inflyttning hösten 2022.

 • Många nya mål om vattenkraft till mark- och miljödomstolarna
  Idag har regeringen beslutat om den nationella plan som innebär att svenska vattenkraftverk ska omprövas och förses med moderna miljövillkor med början år 2022. Dagens beslut innebär att måltillströmningen till mark- och miljödomstolarna förväntas öka kraftigt under 2022 och cirka 20 år framåt.

 • Rekordmånga vill bli notarie
  Intresset för att bli notarie är just nu rekordstort. Inte sedan 1990-talet har så många sökt till höstens notarietjänstgöring, visar antagningsprocessen som just nu är i full gång hos Domstolsverket.

 • Fängelse för omfattande bedrägerier
  Tingsrätten har idag meddelat dom i målet där åklagaren väckt talan mot en man från Blekinge avseende bland annat 95 fall av grova bedrägerier. Tingsrätten dömde mannen för sammanlagt 88 fall av grovt bedrägeri, fyra fall av olaga hot och narkotikabrott. Tingsrätten ogillade sju åtalspunkter avseende grovt bedrägeri.

 • Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om tillämpning av begravningslagen
  <p>Tillst&aring;nd till pr&ouml;vning i KR; till&auml;mpning av begravningslagen (M&aring;l nr 5549-19, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 1382-19).</p>

 • Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om gravsättning
  <p>Tillst&aring;nd till pr&ouml;vning i KR; gravs&auml;ttning enligt begravningslagen (M&aring;l nr 1046-20, Kammarr&auml;tten i Sundsvalls m&aring;l nr 296-19).</p>

 • Huvudförhandlingen i mål om mord och grov mordbrand i Tumba avslutad
  Vid dagens fortsatta huvudförhandling redovisades resultatet av den rättspsykiatriska undersökning (RPU) som inhämtats beträffade mannen som åtalats för mord och grov mordbrand i Tumba.

 • Även hovrätten frikänner för mordförsök i målet angående den s.k. Harrysskjutningen
  Hovrätten har idag meddelat dom i målet rörande skjutningen mot restaurang Harrys i Jönköping.

 • Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
  <p>R&auml;tt att ta del av allm&auml;n handling; &ouml;verklagande av Kammarr&auml;tten i J&ouml;nk&ouml;pings administrativa beslut.</p>

 • Dom i mål om bostadsbidrag
  Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till hur reglerna om bostadsbidrag ska tillämpas för makar i ett polygamt äktenskap.

 • Domar i mål om förande av förteckning
  Åtgärden att avföra någon från en myndighets förteckning över personer som anses lämpliga att ex officio förordna som offentliga biträden utgör inte ett överklagbart förvaltningsbeslut.

 • Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling
  <p>R&auml;tt att ta del av allm&auml;n handling; &ouml;verklagande av Kammarr&auml;tten i J&ouml;nk&ouml;pings administrativa &auml;rende.</p>

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av uppgifter
  <p>Den fr&aring;ga i m&aring;let som har lett till att H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen meddelat pr&ouml;vningstillst&aring;nd &auml;r om personuppgifter ur registret &ouml;ver h&auml;lso- och sjukv&aring;rdspersonal ska l&auml;mnas ut till en annan myndighet (M&aring;l nr 433-20, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 7385-19).</p>

 • Man döms till ett års fängelse för att ha kartlagt försvarsverk
  Hovrätten har fastställt Göteborgs tingsrätts fällande dom mot en man som åtalats för grov obehörig befattning med hemlig uppgift.

 • Remissyttrande
  Remissvar avseende förslag till ändrande föreskrifter om ursprungsgarantier för el (STEMFS 2017:2)

 • Huvudförhandlingen i målet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt är nu avslutad
  Dom i målet kommer att meddelas den 10 juli 2020 kl. 11.00.

 • En 52-årig man döms för mord m.m. till fängelse på livstid
  En 52-årig man döms för mord, förberedelse till mord, olovlig avlyssning, kränkande fotografering och grovt rattfylleri till fängelse på livstid. Mannen ska också betala skadestånd om sammanlagt 317 234 kr.

 • Hovrätten fastställer tingsrättens dom mot huvudmännen i mål om industriell cannabisodling
  Göta hovrätt fastställer i huvudsak Skaraborgs tingsrätts dom mot tre män i åldrarna 28, 29 och 56 år, samtliga hemmahörande i Göteborgsområdet, i mål om industriell cannabisframställning på en gård i Essunga kommun. Beträffande en 28-årig man hemmahörande i Serbien fastställs tingsrättens dom helt. Två makar, 55 och 51 år, hemmahörande i Göteborg, frikänns av hovrätten.

 • F.d. kommunanställd döms till fängelse 1 år och 4 månader
  Tingsrätten dömer den tidigare skoladministratören för grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning till fängelse 1 år och 4 månader. Den dömde ska också betala skadestånd till kommunen med 1 437 100 kr plus ränta och till försäkringsbolaget med 35 200 kr plus ränta.

 • Fem års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott
  En man i 45-års åldern som bor i Torsås kommun har åtalats för grovt barnpornografibrott och olaga våldsskildring. Tingsrätten dömer mannen för brotten till fängelse i fem år.

 • Beslut i mål om inkomstskatt; fråga om avvisning, återställande av försutten tid, prövningstillstånd samt ersättning för kostnader
  <p>Avvisat &ouml;verklagande i m&aring;l om inkomstbeskattning 2015 samt &aring;terst&auml;llande av f&ouml;rsutten tid.&nbsp;</p>

 • Tingsrätten har idag häktat en kvinna som på sannolika skäl är misstänkt för anstiftan av försök till mord på en advokat hösten 2019
  <p>&Aring;klagaren har vid f&ouml;rhandling idag &auml;ven beg&auml;rt och f&aring;tt f&ouml;rl&auml;ngd tid f&ouml;r att v&auml;cka &aring;tal mot kvinnan som &auml;r p&aring; sannolika sk&auml;l &auml;r misst&auml;nkt f&ouml;r st&auml;mpling till mord p&aring; en advokat h&ouml;sten 2018.</p> <p>&Aring;tal ska v&auml;ckas senast den 1 juli 2020 kl. 11.00.</p> <p>&nbsp;</p>

 • 23-åring skyldig till mord och brott mot griftefrid
  <p>&Aring;klagaren har v&auml;ckt &aring;tal mot en 23-&aring;rig man f&ouml;r bl.a. mord och brott mot griftefrid. Enligt &aring;talet har mannen i Uddevalla i november 2019 ber&ouml;vat sin flickv&auml;n livet och d&auml;refter hanterat kroppen. Huvudf&ouml;rhandlingen inleddes den 26 maj 2020 och avslutades den 16 juni 2020.</p> <p>Tingsr&auml;tten har i beslut idag konstaterat att det finns &ouml;vertygande bevisning f&ouml;r att 23-&aring;ringen gjort sig skyldig till mord och brott mot griftefrid. Tingsr&auml;tten har beslutat att 23-&aring;ringen skall genomg&aring; en r&auml;ttspsykiatrisk unders&ouml;kning. Denna f&ouml;rv&auml;ntas ta fyra veckor i anspr&aring;k. Tingsr&auml;tten kommer d&auml;refter att h&aring;lla fortsatt huvudf&ouml;rhandling i m&aring;let. I avvaktan p&aring; detta skall 23-&aring;ringen stanna kvar i h&auml;kte.</p>

 • Huvudförhandlingen i det s k Sigma-målet har avslutats
  Huvudförhandlingen i det omfattande narkotikamål som har pågått vid Göteborgs tingsrätt sedan den 9 oktober 2019 har nu avslutats. Dom i målet kommer att meddelas den 27 juli 2020 kl. 11:00.

 • Förbudet mot att behandla personuppgifter i obehörighetsärenden om präster upphävs
  Förvaltningsrätten har idag upphävt Datainspektionens beslut om att Stockholm och Uppsala Stift inte får behandla personuppgifter inom ramen för obehörighetsärenden gällande präster och diakoner. Domstolen anser att behandlingen faller inom ramen för det så kallade medlemsundantaget i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

 • Klargörande om vad som är en ringa kroppsskada
  För att en person ska dömas för vållande till kroppsskada måste skadan vara av en karaktär som inte är ringa. Vad som avses med en ringa skada har inte varit klarlagt i rättstillämpningen. Nu har det klarlagts att mindre skador som blåmärken, svullnader och skrapsår kan vara att betrakta som ringa.

 • Åtal för brott mot lagen om straff för penningtvättsbrott ogillas
  En 16-årig pojke fick 15 000 kr överförda till sitt bankkonto via Swish. Avsändaren var en kvinna enligt vad som angavs vid överföringen. Samma dag kontaktades pojken per telefon av en okänd man som uppgav att han hade gjort en felaktig överföring på 15 000 kr. Pojken försökte att skicka tillbaka pengarna via Swish men det misslyckades. Han tog då ut beloppet i kontanter och överlämnade dem till mannen.

 • Förstärkningsstyrkan utökas - och blir snabbare
  Förstärkningsstyrkan med domare som kan rycka in på domstolar som tillfälligt behöver extra resurser, kommer att utökas. Styrkan får fler fasta domare som flexibelt arbetar över hela Sverige, men även handläggare och pensionerade domare knyts nu till satsningen.

 • Prövningstillstånd meddelat i mål om byte av efternamn
  <p>Den fr&aring;ga i m&aring;let som har lett till att H&ouml;gsta f&ouml;rvaltningsdomstolen meddelat pr&ouml;vningstillst&aring;nd &auml;r om en person p&aring; grund av s&auml;rskilda sk&auml;l f&aring;r byta sitt efternamn till ett nybildat efternamn som godk&auml;nts i ett annat land (M&aring;l nr 6184-19, Kammarr&auml;tten i Stockholms m&aring;l nr 782-19).</p>

Sidfot